Hotărârea nr. 12/2009

HOTARAREnr. 12 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRAREA GHERGHITEI NR. 7A, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Gherghiței nr. 7 A, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raporțui de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    -

Luând în considerare ' raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisjei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;;. /

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism GȚATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 22/1/ 5/ 02.07.2008 - R 08.12.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 18932/1241/ 06.08.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 207/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr. 4841/ 493/

30.10.2008;    ’

-    Comisia de Coordonarea PMB: aviz nr. 759810/31/22.08.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 11983/ 24.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Intrarea Gherghitei nr. 7 A, sector 2, pentru o suprafață studiată de aprox. 8 ha. din care suprafața terenului care a generat documentația S = 9017 mp. - proprietate persoană juridică. O suprafață de cca. 1570,00 mp. urmează a fi cedată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului București pentru a fi inclusă în domeniul public pentru dezvoltarea tramei stradale și modernizarea arterelor de circulație.

- Conform PUG-ului - Municipiului București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii.

Indicatorii urbanistici caracteristici sunt: POT maxim 60%; CUT volumetric max: 9 mc/mp teren; H max: 9 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune mixtă: locuințe, servicii, comerț P+M+5/P+M+8/P+M+12,

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 31,6%; CUTmax = 2,7 raportat la suprafața totală a parcelei; Hmax = 26 m (pt. P+M+5); 35 m (pt. P+M+8); 46 m (pt. P+M+12);

pentru suprafața cuprinsă în subzona V4: POTmax.= 15%; CUTmax.= 0,2; Hmax.= 10 m (P+1);

pentru suprafața cuprinsă în subzona M2m: POTmax.=38%; CUTmax.=3,7; Hmax.=46 m.(P +M+12)

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDIN    ~    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


Nr. 12B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiSMM certificat IS014001 :2004


Nr. 707191/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 22/1/ 5/ 02.07.2008 - R 08.12.2008
PUZ - INTRAREA GHERGHITEI NR. 7 A, SECTOR 2

BENEFICIAR:    SOCIETATEA DE TRANSPORTURI AUTO BERCENI S.A.

ELABORATOR:    BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DOINA EMILIA CONSTANTINESCU

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 8 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 9017 mp. proprietate privată a beneficiarului, din care o suprafață de cca. 1570,00 mp. urmează a fi transferata în domeniul public al Municipiului București pentru dezvoltarea tramei stradale și modernizarea arterelor de circulație.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este situată în partea de nord-est a Municipiului București pe malul estic al Lacului Plumbuita.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim 60%; CUT volumetric max: 9 mc/mp teren; H max: 9 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    MIXTA: LOCUINȚE, SERVICII, COMERȚ P+M+5 / P+M+8 / P+M+12

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    '    ’

PT. PARCELA GENERATOARE PUZ:    POTmax = 31,6%; CUTmax = 2,7; Hmax = 26/ 35/46 m.

PT. SUBZONA V4:    POTmax = 15%; CUTmax = 0,2; Hmax = 10 m (P+1)

PT. SUBZONA M2m:    POTmax = 38%; CUTmax = 3,7; Hmax = 46 m (P+M+12)

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și    gararea    autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta

Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

REGIMUL DE AVIZARE / APROBARE A DOCUMENTAȚIILOR DE ARHITECTURA SI URBANISM:


•    Pentru parcela Intr. Gherghiței nr. 7A este posibilă autorizarea directă a construirii de către Primăria sectorului 2 în condițiile cuprinse în prezentul aviz.

•    Pentru celelalte parcele indicatorii urbanistici specifici se vor justifica în baza unor documentații de urbanism PUZ însoțite de concept de arhitectură, avizate și aprobate în conformitate cu prevederile legii.

•    Este considerată construibilă parcela a cărei suprafață este mai mare de 1000 mp.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

•    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

•    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

ICIPIULUI BUCUREȘTI P^IRAȘCUFPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

*    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

■    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

*    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor

retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.    .

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


LIMITE UTR

SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE MICI P - P+2 (Lla; Lle)

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII P+3-4 (L3a)

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE P+5-P+10 (L4a)

SPATII VERZI INTEGRATE SUBZONELOR DE LOCUINȚE COLECTIVE FUNCȚIUNI INVATAMANT, CULTURA

FUNCȚIUNI PRODUCȚIE INDUSTRIALA, SERVICII, DEPOZITARE CIRCULAȚII AUTO / PIETONALE EXISTENTE

CIRCULAȚII AUTO / PIETONALE PROPUSE

ACCESE AUTO / PIETONALE

SUBZONA SPATIILOR VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA - V4 SUBZONA SPATIILOR VERZI -CULOARE DE PROTECȚIE - V5

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR

CONTUR PARCAJ SUBTERAN

EDIFICABIL PROPUS SPATII COMERCIALE

EDIFICABIL PROPUS LOCUINȚE COLECTIVE

EDIFICABIL RECOMANDAT

SUPRAFEȚE PROPUSE TRANSFERULUI IN DOMENIUL PUBLIC

INDICATORI URBANISTICI

FUNCȚIUNE MIXTA:

LOCUINȚE, COMERȚ/ SERVICII UPRAFATA PARCELA 9.017 mp.

POT max: 31.6% CUT max: 2.7

mp. ADC/mp. teren

V4 - 2.440 mp.

POT max: ,5%

CUT max: 0.2 mp. ADC/mp. teren Hmax: lOm (P+1EJ

m - 6.577 mp.

POT max: 38%

kmax: 3.7 mp. AOC/mp. teren Hmax. 46m (P+M+12E)

JURIDICA A TERENURILOR

/OPUSA TRANSFERULUI IN DOMENIUL PUBLIC

1570 mp.


BIROBBL DE ARHITECTURA SI URBANISM

DOINA- EMILIA CONSTANTINESCU

BENEFICIAR:

SOCIETATEA DE TRANSPORTURI AUTO BERCENI SA. - BUCUREȘTI

PROffiCW

A/h. Ulb. QCIAV1AN CARABtLA

TT

COORDONATOR

Arh. Urb, DOINA EMILIA CONSTANTINESCU <

=35^-

PROIECT NR. 10B: 2007

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL GHERGHITEI

INTRAREA GHERGHITEI NR. 7A SECTOR 2 - BUCUREȘTI

PAZA

PUZ

REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

?1

SCABIA 1/1000    | DA»: SEVEI» DECEMIRIE 2001