Hotărârea nr. 104/2009

HOTARAREnr. 104 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2009


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliuîur Geiîeral al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. â) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. . • ;    ! ■ •• .h ■ '8

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2009 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

\n

Anexa 1ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.


\W?5'


Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. funcții publice ocupate

Nr. funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim

de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

director executiv din cadrul instituției subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul instituției publice subordonate

3

1

2

sef serviciu

7

4

3

2

sef birou

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

12

6

5

1

3

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa 1 grad profesional superior

3

0

3

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

2

1

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

4

1

3

1

1

2

inspector clasa 1 grad profesional debutant

2

2

1

1

inspector clasa 1 grad profesional asistent

1

...

-

A- -

1

t Ar,

i Z ,-T'.

i

inspector clasa 1 grad profesional principal

11

6

5

1

1

5

inspector clasa 1 grad profesional superior

21

7

14

2

1

9

Total funcții publice clasa 1

45

16

29

3

4

20

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

1

Total funcții publice clasa II

2

2

2

referent clasa III grad profesional debutant

2

2

2

referent clasa III grad profesional asistent

3

3

referent clasa III grad profesional principal

2

1

1

1

2

referent clasa III grad profesional superior

34

30

4

1

4

Total funcții publice clasa III

41

34

7

2

0

0

0

8

Total funcții publice execuție

88

50

38

5

6

0

28

Total funcții publice

99

56

43

6

6

3

0

28