Hotărârea nr. 95/2005

HOTARAREnr. 95 din 2005-05-19 HOTARIRE 95 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "MODERNIZARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE, SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1"
HOTARIRE nr. 95 din 19/05/2005
HOTARIRE 95 din 19/05/2005

HOTARIRE     95 din 19/05/2005

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "MODERNIZARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE, SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizare, reamenajare si supraetajare Teatrul de Revista Constantin Tanase, situat in  Calea Victoriei nr.33-35, sector 1”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei de Investitii, Directiei Buget, Teatrului de Revista Constantin Tanase si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza avizului Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.733/14.09.2004, a avizului Inspectoratului de Stat in Constructii nr.4613/26.08.2004 si avizului Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National al Municipiului Bucuresti nr.977/M/8.11.2004;

            In conformitate cu prevederile art.41 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul art.38 (2) „f” si „m” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii „Modernizare, reamenajare si supraetajare Teatrul de Revista Constantin Tanase, situat in  Calea Victoriei nr.33-35, sector 1”, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si alte surse constituite potrivit legii.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.05.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.05.2005

Nr. 95

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

\n

Anexa 1Anexă

la Hotararea CGMB nr. <75r//g 05.^005"

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1. OBIECTIV : « Modernizare, reamenajare si supraetajare

Teatrul de Revista Constantin Tanase - Calea Victoriei nr.33- 35, sector 1 ». ;

2. ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR - Primăria Municipiului București

3.    BENEFICIAR : Primăria Municipiului București ;

4.    PROIECTANT : SC PROIECT BUCUREȘTI SA ;

5.    INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - Faza Studiu de Fezabilitate ;

5.1. VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA mii lei

Euro

(in preturi 10.05.2004 ; 1 Euro = 40.334 lei)

Valoarea totala estimativa a obiectivului de investiție

98.961.622*

2.453.553

din care :

Constructii-montaj

56.701.982 x

1.405.811

mii lei

Euro

Valoarea totala /mp.Ad.

22.491,28

558

din care:

Constructii-montaj /mp.Ad.

1.289,10

320

5.2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

24 luni

5.3. CAPACITATI

• Suprafața desfasurata totala (Ad)    4.400 mp

din care:

-    suprafața inițiala teatru    2.850,8 mp.

-    spatii ce se preiau (bar, magazine,

locuințe, comune)    449,3 mp.

-    etaj tehnic supraetajare    560,0 mp.

-    supraetajare (birouri, cabine)    475,0 mp.

-    extindere (fosta terasa, partial+

rezervor subsol)    64,9 mp.