Hotărârea nr. 57/2005

HOTARAREnr. 57 din 2005-03-03 HOTARIRE 57 din 03/03/2005 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CICLOP S.A.
HOT. 57 03/03/2005
HOTARIRE 57 din 03/03/2005

HOTARIRE     57 din 03/03/2005

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CICLOP S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al S.C. CICLOP S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Luand in considerare demisia domnului ZLOTEA MARIAN din Consiliul de Administratie al S.C. CICLOP S.A.;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”j” si art.46 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se desemneaza dl. TOFAN VICTOR si dna. TUDOR FLAVIA, ca reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al S.C. CICLOP S.A.

Art.2 - Persoanele nominalizate la art.1 vor actiona in numele si pentru C.G.M.B. in Consiliul de Administratie, in conformitate cu Regulamentul privind atributiile si responsabilitatile reprezentantilor C.G.M.B in AGA si Consiliile de Administratie si vor prezenta anual Consiliului General al Municipiului Bucuresti un raport privind activitatea depusa in aceasta calitate.

Art.3 - Hotararea C.G.M.B nr.148/2004 se modifica in mod corespunzator prezentei.

           

Aceasta hotarare  a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.03.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 03.03.2005

Nr. 57