Hotărârea nr. 55/2005

HOTARAREnr. 55 din 2005-03-03 HOTARIRE 55 din 03/03/2005 PRIVIND INFIINTAREA DE INFO-CHIOSCURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 55 din 3/03/2005
HOTARIRE 55 din 03/03/2005

HOTARIRE     55 din 03/03/2005

PRIVIND INFIINTAREA DE INFO-CHIOSCURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind infiintarea de info-chioscuri pe teritoriul Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Sisteme Informatice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.1 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba infiintarea a 100 de info-chioscuri ce vor fi amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Info-chioscurile vor avea ca destinatie asigurarea informarii corecte a cetatenilor asupra problemelor de interes public si local ( identitate istorica, culturala, obiective turistice etc., respectiv administratie publica locala).

Art.3 - Directiile de specialitate ale P.M.B. si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic vor stabili in detaliu amplasamentele si vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           

Aceasta hotarare  a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.03.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 03.03.2005

Nr. 55

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr. 55/2005

 

LOCATII PROPUSE PENTRU AMPLASAREA

DE INFOCHIOSCURI IN MUNICIPIUL BUCURESTI

 

1.      Piata Aviatorilor / Bd. Aviatorilor

2.      Piata Victoriei

3.      Piata Romana – coloane

4.      Gradina Botanica

5.      Gradina Cismigiu (vis-a-vis de Primaria Capitalei)

6.      Conservatorul “Ciprian Porumbescu”

7.      Piata Dorobanti – parcul Constantin Brancusi

8.      Piata Amzei

9.      B-dul Magheru / Pictor Verona

10.  Piata Muncii

11.  Opera / Bd. Eroilor Sanitari

12.  Piata Natiunilor Unite

13.  Piata Puisor

14.  Apaca / Politehnica

15.  Lujerului

16.  Piata Unirii – zona fosta B.I.R.

17.  Piata Regina Maria

18.  Parcul Plumbuita

19.  Parcul Herastrau – intrarea spre Expoflora

20.  Parcul Drumul Taberei

21.  Parcul Kiseleff

22.  Carrefour Orhideea

23.  Piata Constitutiei

24.  Sala Palatului – magazinul Adam

25.  Mall Vitan

26.  Razoare

27.  Piata Kogalniceanu

28.  ROMEXPO – intrarea pavilionul A

29.  Bd. Nicolae Titulescu

30.  Piata Universitatii

31.  Parcul Obor

32.  Lipscani

33.  Parcul Arsenalului

34.  Piata Pache Protopopescu

35.  Piata Alba Iulia

36.  Piata Charles de Gaulle

37.  Parcul Bordei

38.  Piata Delfinului

39.  Parcul Tei

40.  Parcul Crangasi – Piata Crangasi

41.  Parcul Titan

42.  Parcul Tineretului – zona de intrare

43.  Gradina Icoanei

44.  Piata Domenii

45.  Piata Matache

46.  Piata Sf. Gheorghe Nou

47.  Parcul Circului / Aleea Circului

48.  Foisorul de Foc

49.  Atheneul Roman

50.  Centrul Civic – Banca Ion Tiriac

51.  Muzeul Satului

52.  Calea Dorobantilor / Sos. Stefan cel Mare (Perla)

53.  Parcul Bazilescu

54.  Piata Presei Libere – intrare Parc Herastru

55.  Aeroportul International Otopeni

56.  Aeroportul Baneasa

57.  Gara de Nord

58.  Piata Chibrit

59.  Autogara Militari – statia de metrou Pacii

60.  Carrefour Militari

61.  Piata Sudului

62.  Drumul Taberei – Favorit

63.  Zona Hotel Marriott

64.  Calea 13 Septembrie / str. Mihail Sebastian

65.  Baba Novac

66.  metrou Piata Iancului

67.  metrou Nicolae Grigorescu

68.  metrou Eroii Revolutiei

69.  metrou Brancoveanu

70.  metrou Timpuri Noi

71.  metrou Aparatorii Patriei

72.  Parcul Eroilor

73.  Hotel Lebada

74.  Bucurestii Noi – Teatrul Masca

75.  Cora – Pantelimon

76.  Carrefour Colentina

77.  Autogara Ghencea

78.  Bd. Tineretului / Calea Vacaresti

79.  Bd. Theodor Pallady / Bd. 1 Decembrie 1918 (Macaralei)

80.  Bd. Nicolae Grigorescu / Bd. Basarabia

81.  Calea Floreasca / Sos. Pipera

82.  Calea Floreasca / Bd. Mircea Eliade

83.  Gara Baneasa

84.  Gara Obor

85.  Bd. Basarabia / Sos. Morarilor

86.  Sos. Nordului – intrare in Parcul Herastrau

87.  – 100 statii de benzina ale firmelor care opereaza in Bucuresti – OMV, SHELL, PETROM, AGIP, COMPETROL, LUKOIL

88.  PETROM         – statia Damaroaia

89.                           statia Mihai Eminescu

90.  AGIP                – statia Colentina

91.                           – statia Ozana

92.  COMPETROL – statia Mogosoaia

93.                           – statia Snagov – Km 37

94.                           statia Bd. Ghencea / Antiaeriana

95.                           statia Sos. Bucurestii Noi

96.  LUKOIL          – statia Prisma – DN1 Km 20

97.  SHELL             – statia Barbu Vacarescu

98.                           - statia Mantuleasa

99.                           – statia Bd. Timisoara

   100.  OMV               - Bucuresti – sos. Alexandriei

                                    - statia MILEA – str. Vasile Milea 5

 

28.02.2005

\n

Anexa 1OO

"4

?<XS3 £    \ <

> \A*>    l


~ s

OO


<k 1\*


W/^

V&A /    \

W-
"X ^'\ t w1

\    \ Ste.    Vî    X''•**.

v-

\ '


> <£

''"S-'"' zgiss6? '■^ S \»A    —'-0°'®'


w/S-S W €W93H ^1


/X...Si


& ,

*/


O

OS

■p ‘1, O1'

ssi^X

V\ ^<\î

*%\x    \\

>    < V

x V"

. i/ Vi' ' •.'

O


^4

''<#&    <5

v- 5


(ur-


“'PJ r

a


O ,-s£îtf

"f^A 0©$^\    \$\    '''>''</ x ''-~_.il    ^-ș*    __-/-z

\i ix    1M smslojl

80 w\ /<&"'    <' x •4> X-O \ trGjyissc

V* e'    > \

,©WiSIII

^.nîcoîqO

u w~ V

cV/


Jr

x"/\ s

l/'\S\

ElSiSSnSpl


Ja


l-


Ia

Jo N,?^’ ș \

W'777;-i!ai**;7    -4 ■Xliaal'Sa-l

.„■■Ș'rtMSl î


c> w^Xo V

z^^is^lisiiiil


IflFW

xSsș-    H

x    j'


xWSSS»^:

Sil.fv.

la


\, RÎĂTaY_J

ROMÂNA

ft/ aC ■

J "~ .x \ \ .........

..iftBSF ~_te


•XSXiKXt


"V


WSIH88

l\t3 .


EcH. ftefflceony^jQț λ1

\ /w^’
\ ’^A

®7‘>.    \1

8 b / , v

S’țG / A
\s


’©v/

’9^

AbZOA

Ag^Y

x> i

Z V/ !O i


5 i    \

i V'^?\ \\O \

) o* \ \ \Vt£\

A 1 \V&


/- \ ’

no V'

<?,«> iv 3'.? n\

itui®

UîS


A

te V


, <\

\ w.

A y-, ^p*

-— '■/i'- i s'A^tete V, i, _<    \ && U -AxA )r >

•:•:••:•(. i

J'r-.'

,<D

tex

&

"X-

ES i'


’<?

A

. .

Â

; jri


(O


XLrW $£&*


■ %Wy

\


s± ’

/■ ■■


J.


72,


“on.


A» la


,3?


69


a-w? .

_ _ aj^;

•j X<;.'.-.vX <    h.<--':,-.-.

:.b=

X[C

:• ..fe !/WKXl .••.i/> Y::

•Vl ’ .'


•sB^p. f'Mc h'-:-.i x^. •••2ij <u v-îo+< 4<i


,.;?-vdy.S


BC©


Sfbi

’UP


—. JSsîăBDîer'

<in J r

-i

V^B'ț __/**_i£[


v t.

^<?a


^epnX


Stavropoteos

l^r


-Sr-T

Jii


P-l


*0»
M3>

CM-


.........sXP

/ j    > z

<£?.»«OV-»    > l yXz

NAHUWU|Kft X


A\3c^-


,,    fc.

%\ /'AMh //lix'


«£LWM®OfiiSall'3®?SW

8lf    ~~^Zb


uyW

p.^COc I t'°^4ScA /

«SisK^


■ M®F J/

'    \ MoV L<dra^=

\

W5\ \    ----Jtegataatag»--.
’&\ ^i\    \    \.....- .Z<5>    / C Ancesct® ’

yMiîui Zarrjfir
-/țpZ c-Z

i /
-a 1

/ Zi b (A

pă/bte!

b/ ba Ub
W'


zs

u4^'

„Z. r


>X

\ \. x°&> x >x <■' ■ /■s'ăy \

A.    /țpțwșâw)!

^iSafs PÂZ


4 fe/V/

J_O x A\Vi_


eh


WBW5®

t—\ \ V7p Wgg^s;O^pgM-


rj

•jje.;-.-


1Jlihifc» zîipz

< sl £'/

-    .    -V-/

/'

z

PP Z' M7 ?

BSii'țZ.....,

<iWlWSfe

i®8fil£O3S^

*V.    <>    1 {&>' 'Zr

-4    <\

!ff f" \

jifkfrnm v«w

; V^nw;

S '>* Pi ..-

S£ ,


KW;

-1;Slr. k-Vasi


3SCV


2 intr, M. £ Jfoievod


®uV ' ■

-'“/O

'X


C6VV

-« î1

o    SWj:o\c&

>Z


îf»ir. , Versul


Sta ! pcoictiafc’STT* % ' i

\ ?s»' »4m

V Șs« .'F‘

\ .■§ s«. P, \ e R°ȘRa'■ ?*&■

\;sifenafuwt


S.,ff"...... ia, ’    “    ’ s““ **ji5"^'ctr    _

1 -    % S^JITELîMirT

~ l«utf^‘'s^ac§ Șfeftnescu'CM $ -S .ȘPW ~, i 5    <,,. „ Armenesc .£ , ■    »    . r ^--s

=£ s-az-h^ara^ ' ■ir'"’'-OfC


r^î


^Obfț

;a


<A

,,t.,.>1,,i„„.ț!,.1,,w.,,,,., S'^ateiă'-" Oslfihtilijii •:

- %v Ilia -,

20    «f®

Ateea®fei


a

*3

wtK&H& nr. 55


•■>'

—t © g

tmu H&nWuM-


intî.Grâna^


$#• e?v^>iKss#» _..

f JXSW^; >,


L tf, N ■ g '<    g <2? taS

v s«- ’U-«<ș§SSU

1 ’ Aleea Cinam tA

•*W£.Î***'


îs

es

cu

-f -o


Sți’V'â $E|4,. •■>’ ,

îi    F

Ș ^ISfij °3fr 4, £    %

#    f    * "w^ C    . ■•

!>W £ -•<. - ?f/°r

’ ‘    J50S

...............Bș --

®si.'e 1    *


X. A /> ?


Ifca

(P


,i^ ©    ]&2iQ r?6f/C„

,    Cel alura a|iaqo^9(V

| '$$tr.C«tâluia

j I Mumiei - / 'J3 %.    >

5 PlfolohllK !Î\nj4 60âlV>H

“wi


.Xflj


“ P 3lilehnicu,râ' u o» >    ®

&> ®& Pto

SVfl:    Jt* TO

®ci 3t»

a? $w & o keuwS.1 °

T »    ’ tU

ts

fee»,

’Î2?^


»    ’    . -1 V f IV' T E

Sn ; Jâ* 's vUt m


-si

I5-«N§

|-5r <

5> / A*7    /

7

s .'■■■".■-< ■

BC\

-ORADINA-
BOTANICA

z"1


M,


ÎW

"•A


.*<1®?x. X '</U,

-_SSU5-^-


■JJZ ^A'.i


ZZ / ",

> " k '■•. <"•'■. .-^1»'. ;"■••■ "X X


"x \V-


A's


.'ffc

4r

L~-~ IV"-, JZALEĂ


îfwitat

IBWmVS

Z'AvVA VZ'î<j,‘;Z)\jivA ^«n jt;


|;A


SOSE^C


gl

:<& ls'«


'X >Z ZZ PARCUL

/    ..<3........


?>

1

Sli i

:1

kAt

.Ar,;,


£ .....
<S»' '

'-^Jțgritî


C'PERE,

’tf

j*

i'i '•* ‘fi'-i

66

fi

jj

.-

9

n

z-Xy


'

A\

«tțr u


Z*<


, '4    /$\-<_____

'<■ '•

S. s'. .•


oE

iSA

'F

\T

/ /NpHWt,\\ roqAunesXNu ■<


40 ''


V— - - BlDULEROtLOLSÂNJlÂRt

sste®»itetesw^>s w SBfW

Z-;Wya^i)A^eX?v 5j ZZ ./■■

VzaIi


73


s\

/••••>.'

' ZA-A


\A<    / >


\    "»&'/

v.....—SSîjsc.

răzoare

*?/>COMPLE (Ui. A\ Z"~- z' SPORTIV î-M.RZ \\/'/^ / V >


x s x< /

/ >'& /<?' &    /<t'    \    /


bl VX..W-


Xî^^^^KSS^t

•'«;X^/^îF^-s^Asyî^i tex?«s;A vx=vșondct