Hotărârea nr. 53/2005

HOTARAREnr. 53 din 2005-03-03 HOTARIRE 53 din 03/03/2005 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE, A TERENULUI SITUAT IN STR. CLUCERUL UDRICANI NR. 14, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 430 M.P., PENTRU EXTINDEREA UNUI COMPLEX SCOLAR
HOT. 53 03/03/2005
HOTARIRE 53 din 03/03/2005

HOTARIRE     53 din 03/03/2005

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE, A TERENULUI SITUAT IN STR. CLUCERUL UDRICANI NR. 14, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 430 M.P., PENTRU EXTINDEREA UNUI COMPLEX SCOLAR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  concesionarea, fara licitatie, a terenului situat in str. Clucerul Udricani nr.14, sector 3, in suprafata de 430 m.p., pentru extinderea unui complex scolar

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate intocmit de Directia de Achizitii Concesionari si Contracte si Directia de Urbanism si amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art. 15 (a) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”h”, art. 46(2) si ale art.125(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Se aproba concesionarea fara licitatie, Fundatiei „Ronald S. Lauder Romania” a terenului necesar extinderii complexului scolar „Lauder Reut”, cu o suprafata de 430 m.p. situat in str.Clucerul Udricani nr.14, sector 3, identificat in planul de situatie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Atribuirea se face pe 49 de ani, in urmatoarele conditii:

                        a) Fundatia „Ronald S.Lauder Romania” va realiza pe acest teren exclusiv constructiile determinate de extinderea complexului scolar, conform documentatiilor de urbanism legal aprobate;

                        b) in corpul de cladire astfel realizat se vor desfasura exclusiv activitati de invatamant autorizate conform normelor legale in vigoare;

                        c) Fundatia „Ronald S. Lauder Romania” va finanta cheltuielile privind dezafectarea corpului de constructie aflat in prezent pe terenul concesionat, conform prezentei hotarari.

            Art.3- Predarea-preluarea terenului concesionat catre Fundatia „Ronald S. Lauder Romania”, inclusiv a corpului de constructie aferent si care va fi demolat, conform prevederilor prezentei hotarari, se va efectua pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat intre reprezentantii legali ai acesteia si Administratia Fondului Imobiliar, in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare  a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.03.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 03.03.2005

Nr. 53