Hotărârea nr. 51/2005

HOTARAREnr. 51 din 2005-03-03 HOTARIRE 51 din 03/03/2005 PRIVIND INFIINTAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B.
HOTARIRE nr. 51 din 3/03/2005
HOTARIRE 51 din 03/03/2005

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind infiintarea Politiei Comunitare a municipiului Bucuresti, serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane ;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea prevederilor Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.2295/09.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare si ale Hotararii C.G.M.B. nr.42/17.02.2005;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”i” si „q”, art.38 (3) si  art.46(1)  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1- Incepand cu data de 01.04.2005 se infiinteaza Politia Comunitara a municipiului Bucuresti  - serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu sediul in Str. Aleea Suter, nr.21, sector 4.

Art.2- Se aproba organigrama Politiei Comunitare a municipiului Bucuresti cu un numar total de 650 de posturi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3- Statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Politiei Comunitare a municipiului Bucuresti, conform organigramei si numarului total de posturi aprobate se vor supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Art.4- Patrimoniul este stabilit in conformitate cu Hotararea C.G.M.B. nr.42/17.02.2005.

            Art.5- Corpul Gardienilor Publici si Politia Comunitara infiintata la nivelul municipiului Bucuresti au obligatia de a definitiva procedura de angajare, precum si angajarea personalului din detasamentele 7 si 8, conform legii.

            Art.6 - Seful Corpului Gardienilor Publici raspunde de punerea in aplicare a tuturor prevederilor legale privind legislatia muncii si activitatea de personal ce decurg din aplicarea Legii nr.371/2004.

            Art.7 – Domnul Bolboaca Ion – seful Corpului Gardienilor Publici va indeplini atributiile functiei publice de director executiv al Politiei Comunitare a municipiului Bucuresti, pana la ocuparea acestui post prin concurs, conform legislatiei in vigoare.

 

Aceasta hotarare  a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.03.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 03.03.2005

Nr. 51

 

\n

Anexa 1n • -iz:


/», / ■

• 'A