Hotărârea nr. 50/2005

HOTARAREnr. 50 din 2005-02-17 HOTARIRE 50 din 17/02/2005 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI MOCANU SERGIU IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 50 17/02/2005
HOTARIRE 50 din 17/02/2005

HOTARIRE     50 din 17/02/2005

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI MOCANU SERGIU IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind numirea domnului MOCANU SERGIU in functia de director general al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, privind numirea domnului MOCANU SERGIU in functia de director general al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, urmare rezultatului concursului desfasurat in data de 03.02.2005, pentru ocuparea acestui post vacant;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr.191/2002, O.U.G. nr.123/2003 si O.U.G. nr.9/2005;

In temeiul art.38(2), lit.”i”, art.45, art.46(4) si art.68(1) lit.”u” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic  – Se numeste domnul MOCANU SERGIU in functia de director general la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 17.02.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.02.2005

Nr. 50