Hotărârea nr. 3/2005

HOTARAREnr. 3 din 2005-01-11 HOTARIRE 3 din 11/01/2005 PRIVIND PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A CONSILIERILOR GENERALI AI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.
HOT. 3 11/01/2005
HOTARIRE 3 din 11/01/2005

HOTARIRE      3 din 11/01/2005

PRIVIND PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A CONSILIERILOR GENERALI AI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind participarea la cursuri  de perfectionare profesionala a consilierilor generali ai municipiului Bucuresti si a personalului din cadrul Aparatului  permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei resurse umane;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.41 si art.51 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.3, art.46 alin.1 si ale art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Se aproba participarea consilierilor generali ai Municipiului Bucuresti precum si a personalului din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti la cursurile de perfectionare profesionala organizate de institutii abilitate, cursuri cu durata de pana la o luna/an.

            Art.2- Contravaloarea cursurilor si a celorlalte cheltuieli se va suporta din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Solicitarile consilierilor generali si ale personalului din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind participarea la cursurile de perfectionare vor fi avizate de catre Presedintele de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si aprobate de Primarului General.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 11.01.2005 .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.01.2005

Nr.3