Hotărârea nr. 289/2005

HOTARAREnr. 289 din 2005-12-22 HOTARIRE 289 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. ARMENEASCA NR. 28, STR. ARMENEASCA NR. 28 A, STR. SEMILUNEI NR. 8
HOTARIRE nr. 289 din 22/12/2005
HOTARIRE 289 din 22/12/2005

HOTARIRE    289 din 22/12/2005

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. ARMENEASCA NR. 28, STR. ARMENEASCA NR. 28 A, STR. SEMILUNEI NR. 8

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilelor situate in Bucuresti,  sector 2, Str.Armeneasca nr.28, Str.Armeneasca nr.28A, Str.Semilunei nr.8

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) si (4) din O.G.R. nr.20/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, si ale art.42 alin.(2) lit. d) din O.U.G.R. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr.108/2004; 

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”d” si „m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Articol unic - Se aproba Studiul de fezabilitate pentru consolidarea imobilelor situate in Bucuresti,  Str.Armeneasca nr.28, Str.Armeneasca nr.28A, Str.Semilunei nr.8, sector 2, conform indicatorilor tehnico-economici ai investitiilor prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 289

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

\n

Anexa 1Anex î

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-econoinici ai obiectivului de investiții:

Consolidare imobile

str. ARMENEASCĂ nr.28, str. ARMENEASCĂ nr.28A, str. SEMILUNEI nr. 8, sector 2, Bucure di

Ordonator principal de credite: M. T. C. T.

Investitor: P. M. B.

-    Beneficiar: Asociația proprietarilor din imobilE

-    Proiectant: S.C. „ PACIC “ S.R.L.

Indicatorii tehnico-economici:    1€ = 3,612 RON (18.10.200 5)

Valori conform Deviz General proiect consolidării faza: SF (inclusiv TVA)

TOTAL

locuințe proprietate particulară

5.1. Valoarea totală a investiției / C + M

RON

3.755.428,91

3.755.428,£

RON

3.101.209,02

3.101.209,c:

1.039.709

1.039.7(1

858.585

858.5Î

5.2. Eșalonarea investiției Total / C + M

anul I (12 luni)

RON

1.877.712,65

1.877.712,f,

RON

1.550.602,70

1.550.602, Ti

519.854

519.85.

429.292

429.29.

anul al ll-lea (12 luni)

RON

1.877.716,26

1.877.716,2

RON

1.550.606,32

1.550.606,3

519.855

519.89

429.293

429.29

5.3. Capacități de consolidat Suprafață utilă

mp

nr.

3.150,96

21 ap

3.150,93

21 a)

5.4. Durata de realizare a investiției (consolidare)

luni calendaristice

24

12 + 1 ’

6. Gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice după consolidare, conform Normativului de proiectare antiseismică P100/1992 cu cap.11-12 republicate în Buletinul Construcțiilor nr.11/1991:

Rs = 0,60

7. Finanțarea execuției lucrărilor de investiție (consolidare) se face potrivit art.7 din O.G.R. nr.20/1991 republicată în 2001, modificată și completată prin O.G.R. nr.62/2003, privind măsuii pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, în proporție de 100% se finanțează de la bugetul de stat conform art. alin.(1) lit.a) din O.G.R. nr.20/1994 republicată în 2001.

Sumele provenite din transferul de la bugetul de stat se vor recupera după terminarea lucrărilor de consolidare, cu o rambursare de maxim 25 ani, conform art.8 lit.c) din Legea nr.460/2001.