Hotărârea nr. 279/2005

HOTARAREnr. 279 din 2005-12-22 HOTARIRE 279 din 22/12/2005 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE, A UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE EXTINDERI LA IMOBILE DEJA EXISTENTE
HOTARIRE nr. 279 din 22/12/2005
HOTARIRE 279 din 22/12/2005

HOTARIRE    279 din 22/12/2005

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE, A UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE EXTINDERI LA IMOBILE DEJA EXISTENTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie, a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in vederea realizarii de extinderi la imobile deja existente (pe proprietati particulare)

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”f” si “h”, art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba concesionarea, fara licitatie a terenurilor din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Redeventa minima anuala se va determina in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005.

            Art.3 - Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractele de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 279

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1ANEXA

HC CM P, nf -    /iZ 'M'

Lista terenurilor ce urmeaza a se concesiona, fara licitație publica, pentru realizarea de extinderi la imobile deja existente (pe proprietăți particulare)

Nr.

crt.

Adresa teren ce se va concesiona

Suprafața

particulara

(mp)

Suprafața

proprietate

municipiul

Bucuresii

(mp)

Destinația construi 1 iei

1.

Str. Caderea Bastiliei nr. 88 (parțial) si nr. 90

(parțial), sector 1

1.760,39

101,59

Clădii z

multifunct onala

2.

Str. Corabia nr. 63, sector 2

193,44

50,00

Locuint l si

biroul i