Hotărârea nr. 259/2005

HOTARAREnr. 259 din 2005-11-10 HOTARIRE 259 din 10/11/2005 PRIVIND MODIFICAREA H.C.G.M.B. NR. 200/08.09.2005 REFERITOARE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 214/2017
HOTARARE nr. 259 din 10/11/2005
HOTARIRE 259 din 10/11/2005

HOTARIRE    259 din 10/11/2005

PRIVIND MODIFICAREA H.C.G.M.B. NR. 200/08.09.2005 REFERITOARE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.G.M.B. nr.200/08.09.2005 referitoare la organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Toma Tudor si Raportul de specialitate al Directiei Inspectie si Control General;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In baza prevederilor art.295  din Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive modificata si completata prin Legea nr.478/2003;

            In baza prevederilor art.61 lit.”f” din Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, modificata si completata;

            In temeiul art.2 (17), (28), (29) din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, actualizata si republicata;

            In temeiul art.38(1) si (2) lit.”d”, art.68 lit.”t”, art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 – Articolul 1 al Hotararii C.G.M.B. nr.200/08.09.2005 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Pe teritoriul Municipiului Bucuresti, organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa III si IV precum si T1 si T2 sunt permise numai cu acordul Primarului General si in conditiile obtinerii avizelor prevazute de legislatia in vigoare” .

            Art.2- Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.200/08.09.2005 raman neschimbate. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.11.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.11.2005

Nr. 259