Hotărârea nr. 256/2005

HOTARAREnr. 256 din 2005-11-10 HOTARIRE 256 din 10/11/2005 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 245/20.10.2005
HOT. 256 10/11/2005
HOTARIRE 256 din 10/11/2005

HOTARIRE    256 din 10/11/2005

PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 245/20.10.2005

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.245/20.10.2005

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Management Credite Externe;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare adresa nr. 243234/08.11.2005 a Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice Externe prin care se solicita completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 245/20.10.2005;

In conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale si Legea datoriei publice nr.313/2004 cu modificarile ulterioare;

In temeiul art. 38(2) lit. “d”, “i” si “m”, art. 46 (3), art. 68 “b” si art.128 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se completeaza Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 245/20.10.2005 cu urmatorul articol:

“Art.4 - Serviciul anual al datoriei publice (rate de capital, dobanzi etc.) corespunzand imprumuturilor ce urmeaza a fi contractate de la Banca Europeana de Investitii (25 milioane EURO) si respectiv de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (10 milioane EURO), precum si orice alte taxe si impozite aferente realizarii investitiei “Reabilitare statie de epurare a apelor uzate Bucuresti – faza 1”, pe perioada de derulare a imprumuturilor, se prevad si se suporta din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti”.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.11.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                                             

                                                           

Bucuresti, 10.11.2005

Nr. 256