Hotărârea nr. 252/2005

HOTARAREnr. 252 din 2005-11-10 HOTARIRE 252 din 10/11/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 252 din 10/11/2005
HOTARIRE 252 din 10/11/2005

HOTARIRE    252 din 10/11/2005

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea imobilului situat in Calea Victoriei nr.22-24, sector 3 din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38(1) si (2) lit.”f” si art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 – Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea imobilului situat in Calea Victoriei nr.22-24, sector 3, identificat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din proprietatea publica a statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in proprietatea publica a municipiului Bucuresti, si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.11.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.11.2005

Nr. 252

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

\n

Anexa 1anexa icc Hce.n'fe nr. Z5i//o. Z/.&o^

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului, proprietate publica a statului, care se

transmite din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" in proprietatea publica a municipiului B acuresti, si in administrarea Consiliului General al Municipiului București

Nr. Locul unde este crt. situat imobilul

care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite

imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul


Caracteristic ile tehnice ale imobilelor


1 .Municipiul București, Calea Victoriei nr.22-24, sector 3


Statul Roman, in administrarea Regiei Autonome

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”


Municipiul București, in administrarea Consiliului General al Municipilui București


Imobil compus lin: 1 .constructi e, avand suprafața ce 7.691 mp;

2, teren in supral 3 ta d; 897,93 mp.

Nr. atribuit de Mi ii sterul Finanțe lor Publice, potrivit Hotărârii de Guven Nr. 45/2003:120.6'T, 120.672;

Cod clasificare 8.29 06