Hotărârea nr. 25/2005

HOTARAREnr. 25 din 2005-01-20 HOTARIRE 25 din 20/01/2005 HOTARAREA C.G.M.B. NR. 147/23.09.2004, SE ABROGA
HOT. 25 20/01/2005
HOTARIRE 25 din 20/01/2005

HOTARIRE     25 din 20/01/2005

HOTARAREA C.G.M.B. NR. 147/23.09.2004, SE ABROGA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru abrogarea H CGMB nr.147/2004

privind desemnarea reprezentantului CGMB in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General, precum si Raportul de specialitate al Directiei Juridic, Contencios si Legislatie;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Decretul nr.1.178/2044 al Presedintelui Romaniei, precum si cererea dlui Dobre Gheorghe, Ministrul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

            In temeiul art.38 (1) si art.46 (1) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A R E:

            Art.1 - Hotararea C.G.M.B nr.147/23.09.2004 se abroga.

            Art.2 - Reprezentantul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, va fi desemnat printr-o hotarare ulterioara.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.01.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.01.2005

Nr. 25