Hotărârea nr. 227/2005

HOTARAREnr. 227 din 2005-10-20 HOTARIRE 227 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA NECESITATII, OPORTUNITATII SI FINANTARII INVESTITIILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC, DE RECREERE SI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
HOT. 227 20/10/2005
HOTARIRE 227 din 20/10/2005

HOTARIRE    227 din 20/10/2005

PRIVIND APROBAREA NECESITATII, OPORTUNITATII SI FINANTARII INVESTITIILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC, DE RECREERE SI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea  necesitatii,  oportunitatii si finantarii  investitiilor  prevazute in  cadrul  Proiectului „Ecologizarea  si Dezvoltarea  Potentialului Turistic, de Recreere  si Agrement  al  Parcurilor  Cismigiu,  Herastrau, Carol si Tineretului din Municipiul Bucuresti”

 

Avand in  vedere  Expunerea  de  Motive  a  Primarului  General  si  Raportul  de  Specialitate  al  Directiei  Protectia  Mediului si  Educatie  Ecocivica;           

            Vazand  avizele  comisiilor de  specialitate  ale  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art.40 (1)  din  O.U.G  nr. 45/2003;

In  temeiul  prevederilor  art.38 (2)  lit. “m” si  art. 46 (1)  din  Legea  nr. 215/2001  privind  administratia  publica  locala,  cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

                                   

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii  investitiilor  prevazute in cadrul Proiectului privind “Ecologizarea  si Dezvoltarea  Potentialului Turistic, de Recreere  si Agrement  al  Parcurilor  Cismigiu,  Herastrau, Carol si Tineretului din Municipiul Bucuresti”.

            Art.2 - In conformitate cu indicatorii economico - financiari  prevazuti prin Studiul de Fezabilitate,  se  aproba  participarea  financiara  a  municipalitatii  la  cofinantarea  proiectului,  dupa  cum  urmeaza:

            - Costuri  eligibile: 5.447.521  EURO,  respectiv  22.386.588  RON;

- Costuri  neeligibile: 1.057.840 EURO, respectiv  4.347.193  RON;

            Art. 3 - Dupa  finalizarea  si  implementarea  obiectivelor  prevazute  in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare ALPAB in vederea administrarii, exploatarii  si  intretinerii  acestora.

Art.4 - ALPAB si directiile implicate din cadrul Primariei  Municipiului  Bucuresti  vor  aduce  la  indeplinire  prevederile  prezentei  hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.10.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.10.2005

Nr. 227