Hotărârea nr. 224/2005

HOTARAREnr. 224 din 2005-10-11 HOTARIRE 224 din 11/10/2005 PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 130/2011
HOTARARE nr. 224 din 11/10/2005
HOTARIRE 224 din 11/10/2005

HOTARIRE    224 din 11/10/2005

PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind procedura de editare, publicare si difuzare a

Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate al institutiei “Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti”;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile O.G. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ teritoriale, aprobata prin Legea 534/2003;

In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 69/24.03.2005 privind infiintarea Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti, prin externalizarea Directiei de Redactare si Editare a Monitorului Oficial din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si a Hotararii C.G.M.B. nr. 127/16.06.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”i” si art.46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se modifica Procedura de editare, publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti, conform anexei 1.

Art.2 – Editarea, publicarea si difuzarea Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti va fi asigurata de institutia “Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti”.

Art.3 – Structura Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti este cea prevazuta in anexa nr. 2.

Art.4 – Se aproba componenta colectivului redactional al Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 3.

Art.5 – Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 – Hotararea C.G.M.B. nr. 35/2005 privind procedura de editare, publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti se modifica si completeaza in mod corespunzator prezentei hotarari.

Art.7 – Institutia “Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti” va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 11.10.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.10.2005

Nr. 224

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1ANEXA LA HOTARAREA C. G.M.B NR. i

PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE ȘI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURE ȘUI

Capitolul I. — Dispoziții generale

Art. 1. ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ este publicația oficială care are ca obiect de activitate producția editorială, tipografică si de difuzare a îictelor si documentelor emise sau adoptate de autoritățile adminisrației publice locale, prefect și serviciile publice descentralizate ale ministerelor p ale celorlal.e organe centrale.

Art2. în ‘Monitorul Oficial al Municipiului București5 se vor publica;

a)    hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate sau «nise de autoritățile administrației publice a municipiului București și a sectoarelor municipiului București, cu respectarea prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b)    ordinele cu caracter normativ ale prefectului;

c)    acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, precum și, dacă este cazul, ale ministerelor sau. altor aiiorităii și instituții publice, care au aplicabilitate în Municipiul București;

d)    documente și informații de interes public, cu excepția celor a căror jublicitate se face, potrivit legii, prin alte mijloace;

e)    declarații privind politica administrativ teritorială si alte asemenea d< claratii;

f)    anunțuri diverse, anunțuri de intenție, anunțuri de participare și ar unturi de atribuire a contractelor de achiziții publice, cu excepția celor a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace.

Art,3, Activitatea de producție editorială a “Monitorului Oficial al Municipiului București’ se realizează de către instituția ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’, instituție publica cu personalitate juridica aflată hi subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Capitolul II - Procedura publicării actelor

Monitorul Oficial al Municipiului București, atât în copie certificată, :ât Și pe suport magnetic, emitentii fiind direct răspunzători de legalitatea celor transmise.

(2)    - Hotărârile și dispozițiile cu caracter normat: v adoptate/icnise de autoritățile administrației publice locale a Municipiului București si a s« ctoarelor Municipiului București, ordinele cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celeilalte organe centrale, precum si, daca este cazul, ale ministerelor si ale altor autoritaii si institut ti publice care au aplicabilitate în Municipiul București se transmit, aiat in copie certificata, cat si pe suport magnetic, instituției Monitorul Oficial al Municipiului București spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Municipiului București.

(3)    -Emitentii transmit declarațiile privind politica administrativ eritorială si alte asemenea declarații, documentele și informațiile de interes public nstituției ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’,aiat pe suport de hârtie prin :iplicarea ștampilei emitentului pe fiecare pagina fara a se suprapune pe text, cât și pe suport magnetic.

(4)    -Emitentii vor transmite anunțurile de intenție, anunțurile de participare și atribuire a contractelor de achiziții publice, cu excepția celor a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace, atat pe suport d<î hârtie plin aplicarea ștampilei emitentului pe fiecare pagina fara a se suprapune pe text, cât fi pe suport magnetic.

(5)    - Evidența actelor primite spre publicare se ține într-un registru special si sortate pe categorii de acte si indosariate.

(6)    - După verificarea actelor, întreaga documenta ie va fi prezentata Directorului General al instituției Monitorul Oficial al Municipiului București. Acesta va aviza împreuna cu Secretarul General al Primăriei Municipiului București sumarul pentru publicarea si transmiterea pentru teparire a ‘M< jnitorului Oficial al Muncipiului București5.

Art.5 (1) Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârzia. în scris Monitorului Oficial al Municipiului București datele, informațiile și precizările solicitate de instituție necesare îndeplinirii cerințelor de publ care.

(2)    Emitentii au obligația de a Înainta spre publicare actele ci caracter normativ public instituției ‘Monitorul Oficial al Municipiului București5 ;i termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3)    Conținutul actului ce urmează a fi publicat nu poate fi modificat, sub sancțiunea nulității.

(4)    Prin excepție la aliniatul 3, dacă instituția va sesiza greșeli grav e de fond

și de forma, modificarea se va putea face de comun acord ca emitentul actului, cu obligația emitentului de a prezenta noul act cu modificările realizri.e. Daca instituția va sesiza greșeli după verificarea suportului magnetic cu copia certificata, aceasta va modifica de comun acord cu emitentufo....    //(5) Retragerea actelor de la publicare se poate tace numai de către emitentii care au solicitat publicarea piintr-o adresa transmisa D rectorului Ceneral al instituției Monitorul Oficial al Municipiului București si avizata de Secretarul General al Municipiului București,

Art. 6 (1) Finanțarea cheltuielile curente și de capital al3 instituției Monitorul Oficial al Municipiului București se asigură din venituri proprii si su cenții dm bugetul local,

Costul anual al abonamentului ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ tipărit este : partea I + partea a-II-a - 1,012 lei plus TVA pertea a-III-a- 1.000 lei plus TVA,

Costul anual al abonamentului ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ pe suport electronic este :

-    350 lei plus TVA partea I + partea a-II-a si 335 lei plis TVA partea a-III-a pentru un utilizator,

-    945 lei plus TVA partea I + partea a-II-a si 905 lei plis TVA partea a-III-a pentru trei utilizatori,

-    1400 lei plus TVA partea 1 +partea a-II-a si 1340 lei pus TVA part; a a-III-a

pentru cinci utilizatori.

Costul anual al accesului pe pagina web a ‘Monitorului Oficial al Mr uicipiului București’ este :

-    1500 lei plus TVA pentru un utilizator,

-    4050 lei plus TVA pentru trei utilizatori,

-    6000 lei plus TVA pentru cinci utilizatori.

Costul unei pagini xerox sau prinț este 0,2 lei plus TVA,

(2) Actele cu caracter normativ, declarațiile de politica administrativ

teritoriala, documentele, informațiile de interes public vor fi editate și publicate în ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ contra costului de 4 lei plus TVA / pagina, urmând ca instituția emitentă să vireze costurile efectuate hi contul deschis la Trezoreria Sectorului 3 al Monitorului Oficial al Municipiului Bucure^ li.

(3)    Anunțuri diverse, anunțuri de intenție, anunțuri de participare s i anunțuri de atribuire a contractelor de achiziții publice, cu excepția celor a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace, vor fi editate și jublicate în ‘ Monitorul Oficial al Municipiului București’ contra costului de 50 lei plus TVA Z} jagina alb si 25 lei plus TVA/1/2 pagina

(4)    Cheltuielile de publicare a actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administrației publice locale ale Municipiului București vor fi suportate din bugetele locale, iar cheltuielile de publicare a actelor emise de jrefect, de serviciile publice descentralizate, de ministere sau alte autoritari si instituâi publice vor fi suportate din bugetele acestora.


Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 7 în vederea publicării actelor, documentelor, intormațulor de tnteies public, declarațiilor privind politica administrativ teritorială, munțunlor, directorul General al instituției ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ si Secretarul General al Primăriei Municipiului București vor aviza sumarul publicatei pentru tipărire.

Art 8. Stabilirea unității specializate pentru tipărirea ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ se va tace potrivit O.U.G nr. 60/2001 privind achizițiile publice, modificată și completată, HG nr. 461/2001 pentru aprobarea iu urnelor de aplicare a OUG nr.60/2001 modificata si complectată.

Capitolul IV. Modalități de difuzare ale instituției di jiiitoralnî O’lcial al Municipiului București’

Art. 9 Instituția are obligația de a ține evidența monitoarelor, dese irizând un registru în acest sens și va arhiva toate monitoarele of.ciale ale Municipiului București.

Art. 10 (1) Instituția va face publicitate in Municipiul București în sensul determinării persoanelor fizice și juridice de a publica in ‘Monitorul Oficial al Municipiului București5.

(2)Pentru transparenta decizionala instituția Monitorul Oficial al Municipiului București va face public prin mijloace specifice, respectiv prin pagina web proprie, biroul de presa al Primăriei Municipiului București, Media Fax si prin afișarea la sediu intr-un spațiu accesibil publicului, cuprinsul publicației Monitorului Oficial al Municipiului București si prin alte mijloace de informare locale, naționale sau internaționale. Pentru a asigura transparenta decizionala in cadrul autoritatilor administrației publice centrale si locale trebuie se impune o colaborare ritmica si constanta cu instituția Monitorul Oficial al Municipiului București, necesara pentru a spori gradul de responsabilitate a administrației publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative.

(3) Emitenților actelor li se va transmite în mod gratuit un exemplar al ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’. Institut a Monitorul Oficial al Municipiului București va distribui, in mod gratuit, un număr de maxim 110 exemplare ale Monitorului Oficial al Municipiului București, consilierii or generali ai Municipiului București, Primarului „Gengral al Murricipiiggiii București, .fol O A


Viceprimarilor Generali ai Municipiului București, Secretarului General al Municipiului București, Prefectului Municipiului București, Primarilor s odoarelor Municipiului București, precum si consiliilor județene lin tara, pe baza de reciprocitate.

(4) Orice persoana fizica sau juridica care solicita un tct, document sau orice informație publicate in Monitorul Oficial al Municipiului București, cate implica realizarea de copii sau piintarea, aceasta va completa o cerere tip, m costul serviciilor va fi suportat de solicitant,

Art. 11 Instituția ‘Monitorul Oficial al Municipiului București 'distribuie Monitorul Oficial al Municipiului București către abonați sau in funcție de volum se va apela la o societate de difuzare.

Anexa ni ,2 la Hotararea nr.X&y// Jfr

Structura 'Monitorului Oficial al Municipiului Bucureșii’ :

Partea I : Hotărâri și dispoziții cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritățile administrației publice ale Municipiului București și a sectoarelor Municipiului București, ordine cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organ; centrale precum și, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autori uti și institui ii publice care au aplicabilitate in Municipiul București, Se va edita lunar.

Partea a Il-a: Mediatizarea declarațiilor privind pcditica administrativ -teritorială, alte asemenea declarații, documente și a informai ii de interes uublic, cu excepția celor a căror publicitate se face potrivit legii, prii alte mijloaze. Se va edita trimestrial.

Partea a IlI-a: Anunțuri diverse, anunțuri de intenție, anințuri de participare și anunțuri de atribuire a contractelor de achiziții publice, cu excepția ceh r a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace. Se va edita bilunar.

In cazuri excepționale se va edita si in afara termenelor mai sus menționai;.

Anexa nr.3 la Hotararea nr. ?

Colectivul redacțional al instituției ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’

1,    Dumitru Stănescu - Secretar General al Municipiului București

2,    Grațiela Constantin-Bama - Director General al Monitorului OficiH al Municipiului București

3,    Mirela Rusu - Contabil Sef

4,    luliana Cornelia Robu - Sef Serviciu Producție Tipografica

5,    Daniela Veliscu - Sef Serviciu Juridic, Contencios si Relații cu Pu blicul

6,    Andreea Simescu - Inspector de Specialitate - Serviciul de Produc tie Editoriala

7,    Christina Minerva Berea - Sef Serviciu Producție Editoriala