Hotărârea nr. 22/2005

HOTARAREnr. 22 din 2005-01-20 HOTARIRE 22 din 20/01/2005 SE APROBA ORGANIGRAMA SI NUMARUL TOTAL DE POSTURI AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T.
HOTARIRE nr. 22 din 20/01/2005
HOTARIRE 22 din 20/01/2005

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi ale

Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice R.A.D.E.T

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane – P.M.B, intocmit in baza propunerii Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice – R.A.D.E.T;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38(2) lit.”e” si lit.”j”, art.45, art.46(1) si art.68 (1) lit.”f” si lit.”s” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1.- Se aproba organigrama si numarul total de posturi al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice – R.A.D.E.T – regie autonoma de interes local, cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.- Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice – R.A.D.E.T se prezinta spre aprobarea C.G.M.B in termen de 30 de zile de la data adoptarii.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.01.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.01.2005

Nr. 22

 

\n

Anexa 1