Hotărârea nr. 215/2005

HOTARAREnr. 215 din 2005-09-29 HOTARIRE 215 din 29/09/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL
HOTARIRE nr. 215 din 29/09/2005
HOTARIRE 215 din 29/09/2005

HOTARIRE    215 din 29/09/2005

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea realizarii unor obiective de interes local

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

         Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In temeiul art.38(1) si (2) lit.”f”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f” si (3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

         Art.1- Se aproba transmiterea terenului identificat conform anexelor 1 si 2 din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, in scopul realizarii de locuinte.

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

           

         Art.2- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la asocierea sau cooperarea in scopul realizarii investitiilor prevazute la art.1.

 

         Art.3- In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenul nu este folosit conform  destinatiei pentru care a fost transmis in administrare, prezenta hotarare se revoca de drept.

 

         Art.4 - Primarul General prin directiile de specialitate, Primarul sectorului 3 si Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 29.09.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 29.09.2005

Nr. 215

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1ANEXA
NR.CRT.

ADRESA TEREN

SUPRAFAȚA

1

CALEA VITAN/STR.NUCULUI, SECTOR 3

288,49 mpANEXA 1

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3


3

Anexa 2
*

nie..<2,nr.


4