Hotărârea nr. 209/2005

HOTARAREnr. 209 din 2005-09-29 HOTARIRE 209 din 29/09/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI, APARTINAND PROPRIETATII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE LOCUINTE
HOTARIRE nr. 209 din 29/09/2005
HOTARIRE 209 din 29/09/2005

HOTARIRE    209 din 29/09/2005

PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI, APARTINAND PROPRIETATII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea unor terenuri, apartinand proprietatii  municipiului Bucuresti, in vederea realizarii de locuinte

 

                     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

                     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                     Tinand cont de prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

                     In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

                     In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”f” si „h”, art.46 alin.(1) si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

                     Art.1. Se aproba concesionarea cu licitatie publica a terenurilor din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                     Licitatiile vor fi organizate de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

                     Art.2. Redeventa minima anuala se va determina in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

                     Art.3. Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractele de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 29.09.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 29.09.2005

Nr. 209

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1ANEXA

fa

Lista terenurilor ce urmeaza a se concesiona, prin licitație publica, pentru realizarea de locuințe

Nr.

crt.

Adresa teren ce se va concesiona

Suprafața

proprietate

municipiul

București

(mp)

Destinația

construcției

1.

Str. Bradesti nr. 2-4, sector 2

322,00

Locuința

2.

Str. Amidonului nr. 28, sector 2

225,00

Locuința

3.

Str. Sportului nr. 53, sector 2

450,00

Locuința

4.

Str. Econom Atanasie Stoicescu nr. 5, sector 6

480,00

Locuința

5.

Str. Inaugurării nr. 1, sector 2

498,00

Locuința

6.

Str. Stroe Postelnicu nr. 10, sector 2

380,00

Locuința

7.

Str. Cultul Patriei nr. 2, sector 3

180,00

Locuințe de serviciu

8.

Str. Inginer Zablovschi nr. 90, sector 1

417,00

Locuința

9.

Str. Bușteni nr. 11, sector 2

305,00

Locuința

10.

Str. Comarnic nr. 60, sector 2

383,00

Locuința

11.

Str. Copacului nr. 19, sector 6

252,00

Locuința

12.

Str. Doamna Ghica nr. 135, sector 2

413,00

Locuința

13.

Str. Moroieni/Str. Banu Nicolae, sector 2 (parcela 1)

250,00

Locuința

14.

Str. Moroieni/Str. Banu Nicolae, sector 2 (parcela 2)

250,00

Locuința

15.

Str. Moroieni/Str. Banu Nicolae, sector 2 (parcela 3)

234,00

Locuința

5