Hotărârea nr. 203/2005

HOTARAREnr. 203 din 2005-09-08 HOTARIRE 203 din 08/09/2005 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A CLAUZEI 52.18.2 CU PRIVIRE LA DECIZIA DE MEDIERE A EXPERTULUI TEHNIC DIN 26.11.2004, PRIVIND LITIGIUL DINTRE ANB SI ARBAC IN LEGATURA CU EVALUAREA NS C1
HOT. 203 08/09/2005
HOTARIRE 203 din 08/09/2005

HOTARIRE    203 din 08/09/2005

PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A CLAUZEI 52.18.2 CU PRIVIRE LA DECIZIA DE MEDIERE A EXPERTULUI TEHNIC DIN 26.11.2004, PRIVIND LITIGIUL DINTRE ANB SI ARBAC IN LEGATURA CU EVALUAREA NS C1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind punerea in aplicare a clauzei 52.18.2 cu privire la Decizia de mediere a Expertului Tehnic din 26.11.2004, privind litigiul dintre ANB si ARBAC in legatura cu evaluarea NS C1

 

            Avand in vedere raportul final si decizia de mediere al Expertului Tehnic din 26.11.2004, privind litigiul dintre S.C APA NOVA BUCURESTI S.A (ANB) si ARBAC in legatura cu evaluarea Nivelului de Serviciu (NS) C1 – clienti contorizati ca procent din total;

            Avand in vedere raportul Agentiei de Reglementare nivelelor de servicii Apa-Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC), prin care CGMB este informat despre dezacordul ARBAC cu privire la decizia de mediere al Expertului Tehnic din 26.11.2004, stabilit prin Decizia ARBAC nr.3/19.01.2005, motivata de nerespectarea de catre Expertul Tehnic, intre altele, a prevederilor Contractului de Concesiune, precum si a prevederilor Hotararii CGMB nr.108/1997, ale Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile ulterioare si ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Comisiei pentru utilitati publice, prin care se propune sustinerea ARBAC in actiunea de deferire a litigiului dintre ARBAC si ANB cu privire la evaluarea Nivelului de Serviciu C1 – clienti contorizati ca procent din total, spre solutionare in mod definitiv prin arbitraj organizat conform regulilor UNCITRAL pentru Conciliere si Arbitraj, in conformitate cu prevederile clauzelor 52.18.2 si 52.17 din Contractul de Concesiune;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea prevederilor Hotararilor CGMB nr.232/1997, nr.273/1998, nr.54/1999, nr.271/1999, nr.295/1999, nr.296/1999, nr.15/2000, nr.26/2000, nr.85/2000, nr.209/2000, nr.153/2001 si prevederilor Contractului de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C APA NOVA BUCURESTI S.A, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, cu prevederi a clauzelor 2.1.1, 10.2, 29, 48.1.1, 48.5, 52.18.2 si 52.17 precum si clauzelor din Caietul de Sarcini, partea a II-a - Serviciile, partea a III-a – Nivelele Serviciilor, partea a VI-a – Bunurile Proprietate Publica;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit. „f”, „i” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1. Se aproba deferirea litigiului dintre ARBAC si ANB cu privire la evaluarea Nivelului de Serviciu C1 – clienti contorizati ca procent din total, spre solutionare in mod definitiv prin arbitraj organizat conform regulilor UNCITRAL pentru Conciliere si Arbitraj, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune.

            Art.2. ARBAC va reprezenta Concedentul in toate procedurile de solutionare a litigiului prin arbitraj conform regulilor UNCITRAL.

            Art.3. ARBAC va informa Comisia de utilitati publice a CGMB despre fiecare etapa a arbitrajului, urmand sa solicite arbitrajul conform clauzei 52.17.3 din Contractul de Concesiune, dupa clarificarea in justitie, de catre Primaria Municipiului Bucuresti, a situatiei juridice a retelelor de distributie din aval a cca.126 statii de hidrofor a cca.364 contori comuni mai multor blocuri de locuinte, situatie care a generat litigiul, in conformitate cu recomandarea Comisiei de Experti din Raportul acesteia din 23 ianuarie 2004.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 08.09.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 08.09.2005

Nr. 203