Hotărârea nr. 200/2005

HOTARAREnr. 200 din 2005-09-08 HOTARIRE 200 din 08/09/2005 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 2014/2017
HOTARARE nr. 200 din 8/09/2005
HOTARIRE 200 din 08/09/2005

WHOTARIRE    200 din 08/09/2005

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in

Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Inspectie si Control General;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In baza prevederilor art.29 (5) din Legea nr.478/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive;

            In baza prevederilor art.61 lit.”f” din Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, modificata si completata;

            In temeiul art.2 (17), (28), (29) din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, actualizata si republicata;

            In temeiul art.38(1) si (2) lit.”d”, art.68 lit.”t”, art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 – Pe teritoriul Municipiului Bucuresti, organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa II, III si IV precum si T1 si T2 este permisa numai cu acordul Primarului General si in conditiile obtinerii avizelor prevazute de legislatia in vigoare.

            Art.2 – Prin acordul Primarului General se vor stabili in mod obligatoriu locul, ora si perioada de desfasurare, precum si masurile de ordine publica.

            Art.3 – Se pot utiliza in conditiile legii, materialele prevazute la art.1, in noaptea de Revelion (31 decembrie – 01 ianuarie) fara acordul Primarului General.

            Art.4 – Solicitarile pentru organizarea jocurilor de artificii se adreseaza Primariei Municipiului Bucuresti prin Registratura Generala cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data desfasurarii evenimentului.

            Art.5 – Se stabileste taxa de 300 RON/min care se vor achita de catre solicitant la casieria Primariei Municipiului Bucuresti sau prin virament.

            Art.6- Sunt exceptate de la plata taxei stabilite al art.5, evenimentele de interes local, national sau international, precum si manifestatiile cultural-sportive importante desfasurate in colaborare cu P.M.B.

            Art.7- Organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului Bucuresti, cu incalcarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 – 5000 RON.

            Art.8- Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit de Primarul General al Municipiului Bucuresti.

            Art.9- Prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr.180/2002 se aplica in mod corespunzator.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 08.09.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 08.09.2005

Nr. 200