Hotărârea nr. 192/2005

HOTARAREnr. 192 din 2005-09-08 HOTARIRE 192 din 08/09/2005 PRIVIND IMPUTERNICIREA UNOR REPREZENTANTI AI C.G.M.B. PENTRU A APARA IN INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV INTERESELE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 192 08/09/2005
HOTARIRE 192 din 08/09/2005

HOTARIRE    192 din 08/09/2005

PRIVIND IMPUTERNICIREA UNOR REPREZENTANTI AI C.G.M.B. PENTRU A APARA IN INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV INTERESELE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea unor reprezentanti ai C.G.M.B. pentru a apara in instantele de contencios administrativ interesele Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Munipiului Bucuresti;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu dispozitiile art. 10, alin.2 si 793 alin.2 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale (asa dupa cum a fost aprobata prin Legea nr.673/2002);

            In temeiul art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu   modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1- Se imputernicesc domnii consilieri generali Mircea Valentin si Toma Tudor, precum si consilierii juridici Marius Brumusescu si Gheorghe Bojoiu sa reprezinte interesele C.G.M.B. in litigiile de contencios-administrativ in care acesta figureaza ca parte, la toate instantele (sectiile, completele) de judecata specializate.

            Art.2 - In situatiile prevazute la art.1, imputernicirea reprezentantilor C.G.M.B. va fi semnata de presedintele de sedinta al C.G.M.B. (in exercitiu la data respectiva).

            Art.3 - Hotararea C.G.M.B. nr.296/2001, precum si orice prevederi contrare prezentei hotarari se revoca.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 08.09.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 08.09.2005

Nr. 192