Hotărârea nr. 181/2005

HOTARAREnr. 181 din 2005-08-04 HOTARIRE 181 din 04/08/2005 PRIVIND APROBAREA TRECERII CENTRALEI TERMICE DIN STR. GABROVENI NR. 4 DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA RADET
HOT. 181 04/08/2005
HOTARIRE 181 din 04/08/2005

HOTARIRE    181 din 04/08/2005

PRIVIND APROBAREA TRECERII CENTRALEI TERMICE DIN STR. GABROVENI NR. 4 DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA RADET

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea trecerii Centralei Termice din str.Gabroveni nr.4 din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea RADET

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice ;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In baza Deciziei nr.1200/10.12.1990 a Primariei Municipiului Bucuresti privind infiintarea RADET;

          In temeiul art.38 alin.2 lit. f  si g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1- Se aproba trecerea Centralei termice din strada Gabroveni nr.4, sector 3, impreuna cu retelele aferente, din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea RADET Bucuresti.

Art.2- Predarea – primirea mijloacelor fixe corespunzatoare Centralei termice prevazute la art.1, impreuna cu retelele aferente se va face pe baza de proces verbal de predare-primire faptica si valorica ce se va incheia intre Administratia Fondului Imobiliar  si RADET Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.3- RADET va adopta masurile necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare functionarii corespunzatoare a Centralei termice prevazute la art.1, precum si pentru reabilitarea si modernizarea acesteia.

Art.4- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va aloca din bugetele anuale sumele necesare reabilitarii si modernizarii centralei termice.

Art.5- RADET va incheia contracte de furnizare a energiei termice cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

Art.6- Administratia Fondului Imobiliar si RADET Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.08.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dorin Baleanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.08.2005

Nr. 181