Hotărârea nr. 18/2005

HOTARAREnr. 18 din 2005-01-20 HOTARIRE 18 din 20/01/2005 SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI, A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA SOS. FUNDENI/STR. MAIOR BACILA (LOT 1), SECTOR 2
HOT. 18 20/01/2005
HOTARIRE 18 din 20/01/2005

HOTARIRE     18 din 20/01/2005

SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI, A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA SOS. FUNDENI/STR. MAIOR BACILA (LOT 1), SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 563,13 mp., situat la intersectia Sos. Fundeni/Str. Maior Bacila (lot 1), sectorul 2, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta si servicii

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.123/17.12.2001 prin care se aproba Proiectul de Urbanism de Detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta si birouri pe terenul situat la intersectia Sos. Fundeni/Str.Maior Bacila (lot 1), sectorul 2;

            In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.202/1999;

In conformitate cu prevederile art.13 (1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si ale art.1 (2) si art.3 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

In temeiul art.38 (2) lit.”f”, „h”, art. 46(2) art.125 (1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art.1 – Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat la intersectia Sos. Fundeni/Str. Maior Bacila (lot 1), sectorul 2, cu o suprafata de 563,13 mp., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta si servicii.

            Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

            Art.2 – Redeventa minima anuala se va determina, la data licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

            Art.3 – Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.202/1999.

            Art.5 – Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.01.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.01.2005

Nr. 18