Hotărârea nr. 167/2005

HOTARAREnr. 167 din 2005-08-04 HOTARIRE 167 din 04/08/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINIISTRAREA S.C. F.D.E.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A. A STATIEI ELECTRICE 110/20 KV GLINA, AFLATA IN INCINTA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 167 din 4/08/2005
HOTARIRE 167 din 04/08/2005

HOTARIRE    167 din 04/08/2005

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINIISTRAREA S.C. F.D.E.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A. A STATIEI ELECTRICE 110/20 KV GLINA, AFLATA IN INCINTA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Primar General

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in administrarea S.C.  F.D.E.F.E.E Electrica Muntenia Sud S.A a Statiei Electrice 110/20 Kv Glina, aflata in incinta

Statiei de epurare a apelor uzate a municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.1, art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art1. Se transmite in administrarea S.C F.D.E.F.E.E Electrica Muntenia Sud S.A a Statiei Electrice 110/20 Kv Glina, aflata in incinta Statiei de epurare a apelor uzate a municipiului Bucuresti, pe durata existentei instalatiilor electrice.

            Art.2. Statia electrica va fi folosita numai pentru alimentarea Statiei de Epurare a apelor uzate a municipiului Bucuresti si a consumatorilor din zonele limitrofe Bucurestiului.

                     Schimbarea destinatiei statiei electrice atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.3. Primarul general al municipiului Bucuresti prin Directia Utilitati Publice, precum si S.C F.D.E.F.E.E Electrica Muntenia Sud S.A, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.08.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dorin Baleanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 04.08.2005

Nr. 167