Hotărârea nr. 164/2005

HOTARAREnr. 164 din 2005-08-04 HOTARIRE 164 din 04/08/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 207/ 17.10.2002, PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN VALEA FLOREASCA NR. 240, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
HOT. 164 04/08/2005
HOTARIRE 164 din 04/08/2005

HOTARIRE    164 din 04/08/2005

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 207/ 17.10.2002, PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN VALEA FLOREASCA NR. 240, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind abrogarea Hotararii C.G.M.B nr.207/17.10.2002,

privind transmiterea unui teren situat Calea Floreasca nr.240, sector 2,

din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Directiei Juridic, Contencios si Legislatie si Directiei de Inspectie si Control General;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”f” si „g”, art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.15, art.60 si art.61 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, modificata si completata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic. Se abroga Hotararea C.G.M.B nr.207/17.10.2002 privind transmiterea unui teren situat in Calea Floreasca nr.240, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 2.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.08.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dorin Baleanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.08.2005

Nr. 164