Hotărârea nr. 153/2005

HOTARAREnr. 153 din 2005-07-14 HOTARIRE 153 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 100,00 M.P., SITUAT IN STR. COLTEI NR. 28, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA SI CABINET MEDICAL
HOTARIRE nr. 153 din 14/07/2005
HOTARIRE 153 din 14/07/2005

HOTARIRE    153 din 14/07/2005

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 100,00 M.P., SITUAT IN STR. COLTEI NR. 28, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA SI CABINET MEDICAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea unui teren in suprafata de 100,00 m.p,

situat in Str.Coltei nr. 28, sector 2,

apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti,

pentru extinderea unei cladiri cu destinatia de locuinta si cabinet medical

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile art.15 lit.”e” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata;

In baza Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.33/21.07.2003 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, „h”, art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba concesionarea, catre domnul Stefan Scafa - Udriste, a terenului in suprafata de 100,00 m.p – identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din hotarare – teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat in Str.Coltei nr. 28, sector 3, in vederea extinderii unei cladiri cu destinatia de locuinta si cabinet medical.

Art.2 - Durata concesionarii este de 49 de ani.

Art.3 - Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

Art.4 - Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.07.2005

Nr.153

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1Ini


^rm,:


S T R.


e~

U^UfiA

r^4‘ț{~


*    -^'7-

*    38~7f


<i

&U3^


Sfi


2?>*


Co


<J>


**399


-n3


<$&


,8,


•37^


- f>    3.119 .


W

■B'^

ni

90

9


--' f*

î    &2

el    f-s

a


A -îi«.


! Q l -,'f'O

Wt 7~/J O

......................-


■r.jssr


0

0“>>


^os


aț.


iL

H EH N î

r_________________________ir


-î-


-T-/5


<z


Z îg


9>

gaSj-ytea 4 ?7


l&s


\A

y\ 2'j


/77

■&O    X

f°'&%>i.t'ZMr


~Ș)


& S?

®

o

y’/y

-

S.t+36

O


-~cn

o

’ 3

'.:n?"'

. ■■■"'

~ -H

<= .

41

1

)

3

6

J


ÎB

V

0 D /

)


e>rour__^_............__iL-tf^rrrfrî-iKX-Ji

—i__r_i___l___l___^


PLAN DE SITUAȚIE AL TERENULUI situat in str. Coltei nr. 28, sect.3, București

Scara 1: 200337642


Punct

X(m)

Y(m)

7

556850.730

337664.157

11

556845.953

337656.012

556844.980

337662.729

556844.890

337663.144

14

556844.450

337663.268

23

556860.439

337663.657

25

556862.369

337662.715

51

556844.496

337663.058

52

556844.735

337662.676

55

556863.086

337659.082

81

556847.921

337656.364

SUPRAFAȚA :

< tâ ii, Î1O9.90 mp


f UJ

Si-

‘ C/3AMB TRADING

S.PJL.

MI


Sistem de proiecție: Stereografic București
Numele

JCTORiA

si prenume

PLAN DE SITUAȚIE AL TERENULUI situat in str. Coltei nr. 28, sect.3, București


Scara 1: 500


Numele si prenumele executantului: S.C.AMB TRADING S.R.L.
PUNCTE PE CONTUR

Punct

X(m)

Y(m)

7

556850.730

337664.157

11

556845.953

337656.012

12

556844.980

337662.729

13

556844.890

337663.144

14

556844.450

337663.268

23

556860.439

337663.657

25

556862.369

337662.715

51

556844.496

337663.058

----52

556844.735

337662.676

55

556863.086

337659.082

81

556847.921

337656.364

SUPRAFAȚA

109.90 mp    >3 -■-


Hcsm nr. <5yw


Sistem de proiecție: Stereografic București