Hotărârea nr. 152/2005

HOTARAREnr. 152 din 2005-07-14 HOTARIRE 152 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 45,60 M.P., SITUAT IN STR. CAIUTI NR. 18, SECTOR 1, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA
HOTARIRE nr. 152 din 14/07/2005
HOTARIRE 152 din 14/07/2005

HOTARIRE    152 din 14/07/2005

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 45,60 M.P., SITUAT IN STR. CAIUTI NR. 18, SECTOR 1, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea unui teren in suprafata de 45,60 m.p,

situat in Str.Caiuti nr.18, sector 1,

apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti,

pentru extinderea unei cladiri cu destinatia de locuinta

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile art.15 lit.”e” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata;

In baza Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.88/12.05.2003 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, „h”, art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba concesionarea, catre domnul Roman Gheorghe, a terenului in suprafata de 45,60 m.p – identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din hotarare – teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucureşti, situat in Str.Caiuti nr.18, sector 1, in vederea extinderii unei cladiri cu destinatia de locuinta.

Art.2 - Durata concesionarii este de 49 de ani.

Art.3 - Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

Art.4 - Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.07.2005

Nr.152

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1<?g:

E57

J2

Q23J3

3

b

Q.    <J.    ~-

<i^S 23

o. 0. Q.    —

p

J)r

-B-

hj l

3 jS^

* -A*

23

q L

^/r>

77

b    Li

'•3

ZC

fir

2'3

2t

J3/rj

Sff

f'2


2 5

■fir

-------

——J

)

C. Q_

J^L,

a.


Q. o. 0. i-si_


—z..-Zi

/•£


£r

33    32


fx1


°^r

o. QJ

_ha.

tT


f

sa


’&j/


1-p.


0^3 J#

A#2/3


’4    "?    ±    * Q. <*-

- V    „    »    1    -3n>

’    O- Q Ci    Q.|*V

3    °e-^lSZL..


^23


?J I


., <■> 6. •fc-=‘    (4-

<3


_. .«.' . hsL»., -▼*»

Ql'


ET-®-


x •»*;


#3,- 'iii

"    t< I «

§


ja


p<*Ec'6 *» p .    <3.

W"<L-


( ta "O $#•?•

M ' S2

iT/k
Q.

te'-x"»»-

ta®


^andattț,


' t

id


, —,7^ O'țwt -!    !    v-- /


_•-/ " VÎ7&T    7Ey''-~~~---    1 I

'z :x~x,,£fn

& |TȚ

Q.

oSjf-&S

a. Q-ft> a. o, Q- a. °-U-    a<k


L^ȚLr-'

ĂZi - J&tet 5£/^ ClrrsTT !Ș^îpP) s b Ș PJ~~ 3rr^<’~?±zr~&&/2


r<' - e

i

S's

’ i5 P-r'

i.’V ;

-c

/~sl__

P

SS f '■    !

/E V Y'

; /'

*4    ,—

. _ , ! l Efccceț?^,    r--?


lÂhJ


......,....'?><■

r¥........°'

/'“’ '“^''Sif Ît,3Z;-î>fi 5    , ;<

siî&i=^i£s4?'’/’fl    S7 A-

:=:::sh^e< oo fht^.....-^\......^;- t i


■pTjrp ®

*323d