Hotărârea nr. 151/2005

HOTARAREnr. 151 din 2005-07-14 HOTARIRE 151 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 55,00 M.P., ADIACENT IMOBILULUI SITUAT IN STR. OPANEZ NR. 81, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 151 din 14/07/2005
HOTARIRE 151 din 14/07/2005

HOTARIRE    151 din 14/07/2005

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 55,00 M.P., ADIACENT IMOBILULUI SITUAT IN STR. OPANEZ NR. 81, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea unui teren in suprafata de 55,00 m.p,

adiacent imobilului situat in str. Opanez nr. 81, sector 2,

apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile art.15 lit.”e” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata;

In baza Hotararii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.129/02.10.2003 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, „h”, art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba concesionarea, catre domnul Baciu Gabriel, a terenului in suprafata de 55,00 m.p – identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din hotarare – teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din str. Opanez nr. 81, sector 2, in vederea extinderii locuintei.

Art.2 - Durata concesionarii este de 49 de ani.

Art.3 - Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

Art.4 - Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.07.2005

Nr.151

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1
3