Hotărârea nr. 150/2005

HOTARAREnr. 150 din 2005-07-14 HOTARIRE 150 din 14/07/2005 PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI INTRE TERENUL SITUAT IN BUCURESTI, IN ZONA ARON COTRUS- SOS. NORDULUI, SECTOR 1 SI TERENUL SITUAT IN CALEA GRIVITEI NR. 82-86, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 150 din 14/07/2005
HOTARIRE 150 din 14/07/2005

HOTARIRE    150 din 14/07/2005

PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI INTRE TERENUL SITUAT IN BUCURESTI, IN ZONA ARON COTRUS- SOS. NORDULUI, SECTOR 1 SI TERENUL SITUAT IN CALEA GRIVITEI NR. 82-86, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

H O T A R A R E

privind schimbul de terenuri intre terenul situat in Bucuresti, in zona Aron Cotrus - Sos. Nordului, sector 1 si terenul situat in Calea Grivitei nr. 82-86, sector 1

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 lit."f" si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba schimbul intre terenul in suprafata de 1871 mp situat in Bucuresti, in zona strazilor Aron Cotrus - sos. Nordului, sector 1, proprietatea D-nilor Lincaru Alexandru si Lincaru Gheorghe identificat conform anexei 1 si terenul in suprafata de 1871 mp situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 82-86 sector 1, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat conform anexei 2.

Art.2 – Se insusesc rapoartele de consultanta pentru expertizare tehnica extrajudiciara si evaluare imobiliara anexate la prezenta hotarare, precum si referatul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar Edilitar din care rezulta ca terenurile ce se schimba au aceeasi valoare de circulatie.

Art.3 - Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 - Terenurile prevazute la art.1 urmeaza a face obiectul unui contract de schimb incheiat intre partile interesate.

Art.5- Se imputerniceste Primarul General sa semneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti contractul de schimb.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.07.2005

Nr. 150

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1

8606. PZ


IKM


■& VZZr


•-t- -t~ — t-


--A -t.


26.081 \ » km Văi y°7

'

I i A „■oa^


66720


f2 8S.P H3<66.77“


862^

_26.2^


PLAN TOPOGRAFIC

Sc. 1 : 500
36.33\


l V.A.


l-A;®/7A?


6720

.«<\ COMPLEX BOUYGES

I o o 87.05

©rfZZ2?

•dTzzr    169,70

~T377*0*


SR = 1843,00 mp

_    153,50    ___

■ -    169,50"


,f£R


«ar-w


tr<a /    °Jt?»

i~ — fr~ o 7T    ~_-


o!S2£i s T R A D A .gzg__-_


RECONSTITUIRE

- \


’ ****    —    ,-s

azaaa oaza» G R I G    U

©zzzs    -•&

QS7AS


<rSS.fJ


P. T.'    CU TERENUL REVENDICAT DE MOȘTENITORII

P • LUI LINCARU DUMITRU, AFERENT PARCELEI NR. 13,

1 SITUAT ÎNTRE STR. ARON COTRUȘ ȘI ȘOS. NORDULUI SECTOR 1, BUCUREȘTI    AnwJ. |q


°&66

O


\ *8206 t ' '


—JnSSS}"


&£.


Sj = 2135,26 mp

oiSTCT


ifl£»


o 8778


-Matei

ION


H4


14,00

l(î)BBZ:LINCARU

U--TR.1J7GH.


\J[ fl ££33

...Hlia,oot

PIqEzS H0S«'Am-D_

O    n


-T-fiO"


PLAlftQPOG P,.AflC RHELțXL5^ /120001

ACHITAT CU CHÎTAKTA    .............i

DATA.££,..e>L.A£c . I

:~tio 8637AVClAz.

I. A ,/$£ °«ecțu -£S|

Rac/ Xfe.2 °6 sg

I i    ' I fezC°„*':TR|J *■*,' o

_4_u I---o__T_ ÎS^-O -    .-

L    - - - 24.09.2004 >---

LI_7 _d_h.


..

x<rt-


- V- ? LINIE DE HOTAR VECHE


expert tehnic URTUNÂ LAURENȚIU Legitimație 797-5773


O__I P

DATA:
Q


Nr.45


Ic


HCGM& M-lSo/zwț


Conform cu planul de situație nr.45 anexa la Decretul 241/28.03.1962
PLAN TOPOGRAFIC

Sc. 1 : 500


un


i *


* i


;</>

Au
{ Vbr! I i

SITUAȚIA OCUPĂRII TERENULUI

NR.

CRT.

NATURA

PARCELEI

SUPRAFAȚA

OBS.

1

CONSTRUCȚII

266,70

2

ALEI

274,30

3

TROTUARE

571,90

4    | SPAȚIU VERDE

73^0'^

TOTAL

1^0 Qx.P8,rt.

tehnic '■ț

( rLAURENȚIU


RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ - EXTRAJUDICIARĂ -

Privind revendicarea terenului aferent Parcelei nr. 13,

proprietatea moșt. defunctului LINCARU DUMITRU, situat între Str. ARON COTRUȘ și ȘOS. NORDULUI,

în zona SATULUI FRANCEZ, Sector 1, București


CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

LINCARIU ALEXANDRU și LINCARU GHEORGHE, moștenitorii defunctului LINCARU DUMITRU, au făcut demersurile necesare pentru retrocedarea terenului aferent parcelei Nr. 13, situat în zona Str. ARON COTRUȘ și ȘOS. NORDULUI, Sector 1 , București, conform Planului de situație scara 1:2000, anexă la Decretul 241/28.03.1962 .

A

întrucât o mare parte din suprafața fostei parcele se suprapune peste complexul BOUYGES ( SATUL FRANCEZ), LINCARIU GHEORGHE și LINCARIU ALEXANDRU , au comandat o expertiză tehnică D-nului FURTUNĂ LAURENȚIU , expert autorizat în specialitatea geodezie - topografie - cadastru .

Obiectivele expertizei sunt: identificarea și recunoașterea

amplasamentului terenului aferent fostei parcele situat în zona de mai sus, a laturilor și vecinătăților și stabilirea valorii de circulație la zi.

Expertiza tehnică s-a efectuat, în zona STR. ARON COTRUȘ și SOS. NORDULUI, Sector 1 , București, la data de 24.09.2004 .

CAPITOLUL II- DESFĂȘURAREA EXPERTIZEI

Mai întâi au fost studiate actele existente , schițele anexă, planul cadastral sc. 1 : 2000 procurat de la Oficiul de Cadastru și planul sc. 1:2000 cu situația veche , anexă la Decretul 241/28.03.1962.

La teren s-a făcut: identificarea și recunoașterea suprafeței aferente fostei parcele , după planurile și actele existente , corelate cu depozițiile solicitanților .

S-au executat apoi măsurători topografice , cu aparatură de specialitate , determinându-se elementele de planimetrie actuale, existente , în zona vechii proprietăți și adiacente acesteia .

La birou , pe baza elementelor determinate la teren , s-au întocmit două planuri topografice sc. 1 : 500, cu reconstituirea

vechii parcele pe noul amplasament și structura terenului ocupat de * Complexul BOUYGES.

Pe baza elementelor măsurate și calculate, s-a putut determina exact suprafața terenului și a diverselor obiecte existente

k.

în forma actuală.

Calculul suprafețelor s-a realizat prin metode analitice din coordonatele punctelor de contur .

CAPITOLUL III - SITUAȚIA JURIDICĂ

LINCARU DUMITRU , a dobândit un teren în suprafață de 15.000 mp , situat în trupul HERĂSTRĂU A - BĂNEASA, Parcela nr. 13 , conform Actului de Schimb autentificat cu Nr. 18666 din 29.07.1957.

LINCARU DUMITRU a decedat, toate bunurile rămânând în prezent, moștenitorilor de drept: LINCARIU ALEXANDRU și LINCARU GHEORGHE, care au revendicat suprafața de 5000 mp din trupul inițial.

Foștii proprietari nu au primit despăgubiri pentru acest teren .

Prin Sentința Civilă Nr. 1034 , din 21.09.1999 a T.M.B., Secția a III -a Civilă s-a retrocedat o suprafață de 2864,74 mp .

Restul terenului care constituie obiectul revendicării de față, în suprafață de i 843,00 mp, s-a retrocedat prin Sentința Civilă Nr. 388/2001, a T.M.B. , Secția a IlI-a Civilă, și prin Procesul verbal de punere în posesie Nr. 177bis/21.05.2004.

El este ocupat în prezent de Complexul BOUYGES ( Satul Francez).

CAPITOLUL IV - RECONSTITUIRE

în urma analizării și corelării materialelor existente :

-    Plan cadastral sc. 1 : 500

-    Expertiza tehnică anterioară, pentru retrocedarea primei părți de teren .

-    Plan topografic sc. 1 : 1000 , pentru terenul deținut de CERNEA ION, din 13.06.2000.

-    Plan vechi sc. 1 : 2000 , cu trupul HERĂSTRĂU. A reieșit că terenul ce urmează a fi recuperat a avut o formă aproape trapezoidală, cu laturile:

HI-H2 = 169,50 m

H2 - H3 = 8,50 m

H3-H4 = 169,70 m

H4 - H5 = 16,70 m    .....................................

Suprafața parcelei calculată prin metode geometrice este :

St = (8,50+16,70)xl69,50/2

Si = 2135,26 mp

La reconstituirea suprafeței s-a ținut cont că latura de la ȘOS. NORDULUI a lotului inițial a fost de 25,50 m, din care o treime este 8,50 m.

De asemenea s-a respectat poziția și orientarea primei părți a terenului care s-a retrocedat deja, terenul părții a doua fiind în prelungire.

Ea a avut următoarele vecinătăți:

9

•    La Nord, rest teren din lotul inițial al lui LINCARU DUMITRU

•    La Est, pepiniera Sfatului Popular al Rn. I.V. STALIN

•    La Sud LINCARU GHEORGHE

•    La Vest, ȘOS. NORDULUI.

CAPITOLUL V - RECUPERARE

Terenul reconstituit pe amplasamentul actual, se suprapune în cea mai mare parte pe complexul de vile, cunoscut sub denumirea de SATUL FRANCEZ , acest amplasament având indici urbanistici superiori în cea ce privește poziția și configurația terenului, relieful aproape plat, natura de fundare și rețelele edilitare.

Din această suprafață se poate recupera numai suprafața ocupată de Complexul de vile, restul fiind ocupată de STR. ARON COTRUȘ și ȘOS. NORDULUI.

Suprafața ce se poate recupera este formată din punctele : PI-

P2-P3-P4-P5:

PI

555448,67

343540,09

P2

555295,25

343535,29

P3

555299,49

343541,21

P4

555310,82 ’

343545,16

P5

555447,75

343556,07

SR = 1843,00 mp

CAPITOLUL VI - EVALUARE

Pentru stabilirea valorii de circulație la zi a terenului s-au folosit două metode de evaluare .

l.Metoda calculului direct

Această metodă se bazează pe o formulă stabilită de Corpul Experților din România, care în afară de valoarea de bază stabilită conform Deciziei Consiliului General al Municipiului București, conține și un număr de coeficienți de particularizare , ce mărește foarte mult precizia de estimare .

Astfel:

P=PixKl = (A + S + G + T+ E + Tf + D + B + R + C + V

+ Po) xGsxMxFxHxUxGoxCrxZxKl unde :

A = 35.000 lei/mp, preț de bază pentru București, zona 0.

S =0,167 A=5845 lei, instalații sanitare la gard

G = 0,067A = 2345 lei, gaze la gard T = O ,167A = 5845 , termoficare la gard E = 0, 067A = 2345 lei, electricitate la gard Tf = 0,034A = 1190 lei, telefon la gard D = 0,167A= 5845 lei, drum asfaltat B = + 0,05A= + 1750 lei, dimensiuni și forme favorabile R = +0,05A = + 1750 lei, compatibil C = + 0,05A = +1750 lei, suprafața adecvată cadrului urban V = + 0,10A = +3500 lei, aspectul urbanistic și estetic al

vecinătăților

Po = 0 , neafectat de poluare Gs = 1,00, gradul seismic 7 M = 1,15, construibil între 1000 mp și 5.000 mp F = 1,00, teren normal de fundare H = 1,25, regim P + 4,6 nivele

U = 3,00 , pentru terenuri situate în zona rezidențialăzona 0 Go = 1,00, teren liber

Cr = 1,00 , coeficient de respingere pentru motive juridice Z = 2,00 , coeficient de zonă K1 = 33 340 (curs $ la 1-10-2004)

635 (curs $ la 25.05.1993)

K1 = 52,50

Pi = preț inițial pe metru pătrat

P = preț pe metru pătrat actualizat

Pi = 579.298 lei/mp

P = 30.415.415 lei/mp = 912,28 $/mp = 739,55 €/mp

2 . Metoda valorilor comparabile

Această metodă se bazează pe folosirea unor prețuri practicate la bursa valorilor imobiliare, pentru terenuri situate în zone asemănătoare:

ZONA

PREȚ € / mp

SURSĂ

HERĂSTRĂU

1000

BURSA DIN 29.09.2004

ANA IPOTESCU

1000

Ci

SOS. NORDULUI

781

ANUNȚUL DIN 28.09.2004

9

PACHE PROTOPOPESCU

800

CC

SOS. NORDULUI

1000

ROMÂNIA LIBERĂ DIN

29.09.2004

Se observă o diversitate de 5 valori, din care facem media : Pm = 4581/5 = 916 €/mp

Aplicând un coeficient de 0,85, reprezentând marja de negociere, rezultă:

P = Pm x K2 = 788 €/mp

Se propune ca valoarea de circulație, valoarea rezultată din media aritmetică a celor două valori:

P = 31.412.948 lei/mp = 942,20 $/mp = 763,80 €/mp Valoarea terenului este :

V    = P x S = 31.412.948 x 1843,00 = 57.894.063.160 lei

V    = 57.894.063.160 lei = 1 736 475 $ = 1 407 690 €

CAPITOLUL VII - CONCLUZII

LINCARU DUMITRU, a dobândit un teren în suprafață de 15.000 mp , situat în trupul HERĂSTRĂU A - BĂNEASA, Parcela nr. 13 , conform Actului de Schimb autentificat cu Nr. 18666 din 29.07.1957.

LINCARU DUMITRU a decedat, toate bunurile rămânând în prezent, moștenitorilor de drept: LINCARIU ALEXANDRU și LINCARU GHEORGHE, care au revendicat suprafața de 5000 mp


din trupul inițial.

Foștii proprietari nu au primit despăgubiri pentru acest teren . în urma unor Sentințe Civile definitive, s-a retrocedat

aproape întreaga suprafață, din care:

SR = 1843,00 mp, se suprapune peste

Complexul BOUYGES.

Valoarea de circulație la zi a terenului pe mp este:

P = 31.412.948 lei/mp = 942,20 $/mp = 763,80 €/mp Valoarea totală a terenului este :

V = 57.894.063.160 lei = 1 736 475 $ = 1 407 690 €

Soluția propusă caută să rezolve cât mai corect problema, în

sensul retrocedării terenului revendicat de moștenitorii fostului proprietar, pe vechiul amplasament, în condițiile concrete existente la fața locului, fără a deranja elementele de sistematizare urbană existente , sau proprietățile vecine .

DATA:


24.09.2004
11

Anexa 2RAPORT DE EXPERTIZA SI CONSTATARE EXTRAJUDICIARA

Subsemnatul ing. Costache Constantin expert tehnic in specialitatea topografie, carnet de expert tehnic nr. 3346-9548/03.06.1995 eliberat de Ministerul de Justiție, autorizat de Oficiu National de Cadastru si Geodezie, cu nr. 2964/2002 am fost solicitat de LINCARU GHEORGHE, pentru efectuarea unei expertize tehnice, extrajudiciare.

OBIECTIVE

1.    Constatare privind zona de amplasament teren situat in sectorul 1, Calea Grivitei nr.82-86, intre fostul cinematograf Feroviarul, fostul hotel Oltenia

2.    Stabilirea suprafeței de teren, neafectata de sistematizarea str. Calea Grivitei conform P.U.Z. COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL CALEA GRIVITEI - STR. BUZESTI.

II.    ACTE SI PLANURI DOVEDITOARE PRIVIND JURISDICȚIA TERENULUI

1.    Nu este cazul.

2.    In prezent terenul se afla in administrarea Consiliului General al mun. București

III.    EFECTUAREA EXPERTIZEI

A.    STUDIUL ACTELOR

Din studiul P.U.Z. COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL CALEA GRIVITEI -

STR. BUZESTI, rezulta ca terenul supus expertizarii este amplasat in subzona A2

B.    LUCRĂRI DE TEREN

1.    Recunoașterea zonei de amplasament a terenului.

2.    S-au efectuat măsurători topografice in zona de amplasament astfel incit sa existe elemente comune (canale, limite evidente de proprietate) atit in teren cit si pe extrasul de plan cadastral.

3.    Datele de teren s-au masurat si înregistrat automat cu statia totala TCR 307. Lucrarea s-a executat in sistem de coordonate local.

C. LUCRĂRI DE BIROU

1.    Calculul stafiilor noi si al punctelor radiate s-a realizat cu programe proprii de specialitate.

2.    Raportarea punctelor s-a făcut prin coordonate pe suport magnetic, iar la unirea detaliilor s-a respectat atlasul de semne convenționale.

3.    S-a realizat planul digital actual cu zona de amplasament al terenului revendicat si apoi s-a suprapus peste extrasul de plan cadastral.

4.    Editarea documentației s-a realizat la imprimanta.

5.    S-a stabilit grafic linia ce marcheaza sistematizarea arterei Calea Grivitei nrin P TI 7


IV. CONCLUZII

1.    In urma măsurătorilor topografice si prin suprapunerea planurilor rezulta ca terenul solicitat are o suprafața de 1871.4mp.

2.    Vecinătățile actuale ale terenului simt:

-    La nord intre punctele 17 si 19, pe o lungime de 41.02ml, se invecineaza cu Spitalul Polizu.

-    La sud intre punctele 13 si 20, pe o lungime de 20ml se invecineaza cu restul terenului aferent fostelor imobile din Calea Grivitei nr.82-84-86, aflat in administrarea Consiliului Local. Acest teren v-a fi afectat de viitoarea sistematizare a zonei Calea Grivitei - str. Buzesti.

-    La est intre punctele 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pe o lungime cumulata de 55.42ml se invecineaza cu imobilele situate in str. Buzesti de la nr.5 la nr.ll si cu fostul cinematograf Feroviarul din Calea Grivitei nr.80. Tot la est, intre punctele 7, 21, 20, se invecineaza, pe o lungime cumulata de 48.76ml, cu restul de teren (S2=501mp) aflat in administrarea Consiliului Local.

-    La vest, intre punctele 13, 14, 15, 16, 17, pe o lungime cumulata de 42.70ml, se invecineaza cu terenul situat in Calea Grivitei nr.88-90, aflat in proprietate S.C. NORD S.A.

3.    Terenul in suprafața de 1871.4mp are o forma neregulata, cu linii de vecinătate ființe sub diferite unghiuri. Din aceasta cauza si finind cont de regimul de inaltime prevăzut in P.U.Z. subzona A2, de 36m. exploatarea terenului este dificila

V. EVALUAREA TERENULUI

Pentru a se stabili valoarea de circulație a terenului de 1871.43mp. aflat in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - evaluarea se face ținând cont de recomandările din Buletinul de Expertiza Tehnica nr. 46/1998 editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, Metodei de evaluare a terenurilor intravilane avand ca baza de pornire Decizia Primăriei municipiului București nr. 79/04.02.1992 completata prin Dispoziția PMB nr. 421/1992 si modificata prin Dispozițiile PMB nr. 191/1993 si 827/1994, iar pentru actualizarea valorilor HG nr. 412/1992 cu privire la modul de negociere a tarifelor.

Evaluarea terenului se face prin metoda “Comparației prin Bonitare” pe baza următoarei relații de calcul:

Vp=K x(A+S+G+T+E++Tf+D+B+R++C+V+P) xMxFxGsxHxGox Crx UxZ    unde:

K=coeficient de actualizare a valorii de baza

K=29679(l 4.12.2004):7.700(04.12.1997)=3.8544

K=cursul BNR la data evaluarii(lei/USD)/7.7001ei/USD(04.12.1997)

A= valoarea de baza a terenului in funcție de categoria localității

A=3400001ei/m București zona I, corp A

Poziționare terenului fata de utilitarii:

S=instalatii sanitare 16.7%A=567801ei

G=gaze naturalei 6.7%A=567801ei

E=electricitate6.7%A=227801ei

Tf=telefon 3.4%A=115601ei

D=tipul de drum la care are acces terenul balast, impietruire 16.7%A=567801ei

B=dimensiuni forme si orientare a terenului 1/3 foarte favorabil 5%A=170001ei

R=0 fara restricții de folosire conform planului urbanistic

C= zona 0 favorabil locuințe C=10%A =340001ei

V= aspect urbanistic si estetic al imobilelor vecine V=15% A=51 OOOleilei

P= poluare sonora circulație rutiera P=-3%A=-102001ei

M=l,2 teren construibil fata de toata suprafața terenului evaluat, construibil peste 60%

F= coeficient privind natura terenului de fundare F=1

Gs=coeficient privind gradul seismic Gs=0.96

H= coeficient privind regimul de inaltime construibil P+7-12, H=1.4

Go=coeficient privind starea terenului ce necesita dezafectări parțiale sau totale

Go=0.85

U= coeficient privind utilizarea terenului U=1.5

Z= coeficient de zona Z=1

Vp=3.8544x(340000+56780+56780+22780+11560+56780+17000+34000+51000-

10200)xl.2x1.0x0.96x1.4x0.85x1.5x1.0=5 044 6641ei/m

50446641ei/mp x 1871.43mp = 9.440.735.5501ei.

Se rotunjește la 9.441.000.0001ei

Valoarea totala a terenului este de 9.441.OOO.OOOlei

Valoarea totala a terenului exprimata in USD este de 318095$ Valoarea unui mp de teren exprimata in USD este de 169.97$/mp. Se

rotunjește la llWmp    r‘~Bswwwrajwiw

?°?tLAa

Cj”EdeCe?H8Ț*I

NR/. 3346 • 9546

întocmit exțferLa^asTRu5

^

Ing. Costache Constantin