Hotărârea nr. 134/2005

HOTARAREnr. 134 din 2005-07-14 HOTARIRE 134 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EFICIENTIZAREA FUNCTIONARII PUNCTELOR TERMICE NEMODERNIZATE RADET- PROIECT RADET IN CADRUL PROIECTULUI " PROGRAM MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOTARIRE nr. 134 din 14/07/2005
HOTARIRE 134 din 14/07/2005

HOTARIRE    134 din 14/07/2005

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EFICIENTIZAREA FUNCTIONARII PUNCTELOR TERMICE NEMODERNIZATE RADET- PROIECT RADET IN CADRUL PROIECTULUI " PROGRAM MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

pentru obiectivul de investitii Eficientizarea functionarii punctelor termice nemodernizate RADET- proiect RADET in cadrul proiectului

„Program multi - sector al Municipiului Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul comun de specialitate al Directiei Utilitati Publice, Directiei Managementul Creditelor Externe si al Directiei Buget;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art. 40 (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            In temeiul art.38(2) lit.”d” si lit "m" si art. 46(1) din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Eficientizarea functionarii punctelor termice nemodernizate RADET- proiect RADET in cadrul proiectului „Program multi - sector al Municipiului Bucureşti”, ai carei indicatori tehnico - economici sunt prezentati in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face in conditiile Contractului de credit nr. 26313/2003 intre Municipiul Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea proiectului privind “Programul Multi - Sector al Municipiului Bucuresti”, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.67/2003.

            Art.3 - Hotararea C.G.M.B nr. 124/2003 precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.07.2005

Nr.134

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1ANEXA LA HCGMB nr.fi4.//.4,.(lfeoO5

Obiectiv de investiții: Eficientizarea funcționarii punctelor termice nemodernizate RADET - proiect RADET in cadrul proiectuluiProgram multi-sector al municipiului București’ ’

Valoarea investiției: 1.968.492.505 mii ROL /48.100.000 Euro (cu TVA) 196.849.250,5 RON

1.654.195.382,3 mii ROL/ 40.420.168 Euro (fara TVA) 165.419.538,2 RON

din care C+M    582.195.997 mii ROL / 14.225.925,36 Euro (cu TVA)

58.219.599,7 RON

498.240.333,61mii ROL/ 11.954.559,13Euro(faraTVA) 49.824.033,4 RON

(preturi 09.09. 2004 , la cursul 1 EURO = 40.925 lei vechi)

Capacități:- Debit transportat: 4035 Gcal/h

Venitul net actualizat: 35.183.436 mii lei Rata interna de rentabilitate : 9.38 %

Durata actualizata de recuperare a investiției : 15 ani