Hotărârea nr. 125/2005

HOTARAREnr. 125 din 2005-06-16 HOTARIRE 125 din 16/06/2005 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI CRANGASI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN ADMINISTRAREA C.G.M.B. - ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 194/2009
HOTARARE nr. 125 din 16/06/2005
HOTARIRE 125 din 16/06/2005

HOTARIRE    125 din 16/06/2005

PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI CRANGASI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN ADMINISTRAREA C.G.M.B. - ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea Parcului Crangasi din administrarea Consiliului Local al

Sectorului 6, in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti –

Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al muncipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 2, 3 si 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38 (2), lit. "f" si art. 46 (2)  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Se aproba transmiterea Parcului Crangasi din administrarea Consiliului Local al Secorului 6 – Administratia Domeniului Public, in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti Bucuresti – Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement.

            Art. 2 – Predarea-preluarea parcului prevazut la art. 1 se va face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

Art. 3 – Directia Administratie Publica, Administratia Domeniului Public sector 6 si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.06.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.06.2005

Nr. 125