Hotărârea nr. 124/2005

HOTARAREnr. 124 din 2005-06-16 HOTARIRE 124 din 16/06/2005 PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR SUPLIMENTARE PENTRU FINALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "COMPLEX DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PANDURI" HOTARAREA C.G.M.B. NR. 182 / 2003 SE ABROGA
HOTARIRE nr. 124 din 16/06/2005
HOTARIRE 124 din 16/06/2005

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului de

investitii "Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri"

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al muncipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Directiei de Investitii si Directiei Buget;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. "m" si "s" si art. 46 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al Secorului 5 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a imobilului situat Sos. Pandurti nr. 22, sector 5, denumit "Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri".

            Art. 2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri", etapa a III-a, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 – Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 182/2003 se abroga.

Art. 4 – Consiliul Local Sector 5, Directia de Investitii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.06.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.06.2005

Nr. 124

\n

Anexa 1ANEXA LA HOTARAREA CGMB

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții « Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri» -etapa a-III-a -ce cuprind lucrările suplimentare datorate modificării si completării proiectului inițial

TITULAR : Consiliul General al Municipiului București; BENEFICIAR : Consiliul General al Municipiului București;

AMPLASAMENT: Pe un teren aflat in administrarea Consiliului General al Municipiului București, situat in Șoseaua Panduri nr.22;

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

64.224.344

1.630.970,18


RON 6.422.434,4


- Valoarea totala a investiției    mii ROL

(in preturi decembrie 2004/Euro) Euro

din care:

mii ROL 38.267.268 Euro 971.793,07


RON 3.826.726,8


-    Constructii-montaj

-    Eșalonarea investiției INVZC+M

Anul I

mii ROL

mii ROL

32.112.172

19.133.634

RON

RON

3.211.217,2

1.913.363,4

Anul II

mii ROL

mii ROL

32.112.172

19.133.634

RON

RON

3.211.217,2

1.913.363,4

Capacitate :

• Aria desfasurata totala

mp.Ad.

2.570

Durata de realizare a investiției:

luni

20

FACTORII DE RISC :Structura de rezistenta se va proteja antiseismic pentru tipul « C » de zonare a teritoriului si clasa a-II-a de importanta a construcțiilor conform prevederilor Normativului P100Z1995;

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea obiectivului de investiții se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.