Hotărârea nr. 111/2005

HOTARAREnr. 111 din 2005-05-30 HOTARIRE 111 din 30/05/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII NR. 124/2004 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/2003 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 116/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEATRULUI NATIONAL BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NUMAR DE 100 DE AMPLASAMENTE PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ EXCLUSIV PENTRU SPECTACOLE PROPRII
HOT. 111 30/05/2005
HOTARIRE 111 din 30/05/2005

HOTARIRE    111 din 30/05/2005

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII NR. 124/2004 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/2003 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 116/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEATRULUI NATIONAL BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NUMAR DE 100 DE AMPLASAMENTE PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ EXCLUSIV PENTRU SPECTACOLE PROPRII

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind abrogarea hotararii nr.124/2004 pentru abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.86/2003 modificata prin H.C.G.M.B nr. 116/2003 privind atribuirea in folosinta gratuita Teatrului National Bucuresti, pe o perioada de 10 ani, a unui nr. de 100 de amplasamente pentru montarea unor panouri de afisaj exclusiv pentru spectacole proprii

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In temeiul art.38(2) lit. „f” si „g” , art. 46(2) din Legea nr. 125/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se revoca Hotararea C.G.M.B nr. 124/2004 pentru abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.86/2003 modificata prin H.C.G.M.B nr. 116/2003 privind atribuirea in folosinta gratuita Teatrului National Bucuresti, pe o perioada de 10 ani, a unui nr. de 100 de amplasamente pentru montarea unor panouri de afisaj exclusiv pentru spectacole proprii.

Art.2 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotararii.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.05.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.05.2005

Nr. 111