Hotărârea nr. 326/2003

HOTARAREnr. 326 din 2003-12-11 HOTARIRE 326 din 11/12/2003 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.4 AL HOTARARII C.G.M.B. NR.143/29.05.2003
HOT. 326 11/12/2003
HOTARIRE 326 din 11/12/2003

HOTARIRE    326 din 11/12/2003

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.4 AL HOTARARII C.G.M.B. NR.143/29.05.2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

cu privire la modificarea si completarea art. 4 al Hotararii C.G.M.B.

nr. 143/29.05.2003

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (DUAT) si a Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti (CPUMB);

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 143/29.05.2003, art. 3 si art. 4 prin care se solicita fundamentarea criteriilor de zonare fiscala pe baza unor studii interdisciplinare (inclusiv economico-financiare), precum si pregatirea unei initiative legislative a C.G.M.B. in vederea diminuarii / exceptarii de la plata taxelor si impozitelor locale a persoanelor fizice/juridice care actioneaza, pe cheltuiala proprie, in sensul realizarii si modernizarii echipamentelor edilitare municipale, a reabilitarii patrimoniului cultural si natural de pe raza municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 149/2003, precum si ale art. 13.01-13.03 din Hotararea Guvernului nr. 1278/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si ale art. 3 al Hotararii C.G.M.B. nr. 31/2002;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) si alin. (2) teza 3, lit.”d” si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Art. 4 al Hotararii C.G.M.B. nr. 43/29.05.2003 cu privire la “reglementarile urbanistice de incadrare pe zone si categorii de folosinta a municipiului Bucuresti pentru anul 2004” prin aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ale Hotararii Guvernului nr. 149/2003, a Hotararii Guvernului nr. 278/2002 si ale Hotararii C.G.M.B. nr. 301/2002, se modifica dupa cum urmeaza:

“Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directia Taxe si Impozite ale Primariei Municipiului Bucuresti impreuna cu Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si cu directiile omoloage ale Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti, vor face propuneri in termen de 11 (unsprezece) luni de la data adoptarii prezentei (29 mai 2003) – cu consultarea comisiilor de specialitate ale C.G.M.B cu privire la modalitati specifice de plata impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice care actioneaza, pe cheltuiala proprie, in sensul realizarii si modernizarii echipamentelor edilitare municipale, a reabilitarii patrimoniului cultural si natural de pe raza municipiului Bucuresti”.

Art.2 – Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica, conform legii.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 326