Hotărârea nr. 316/2003

HOTARAREnr. 316 din 2003-11-20 HOTARIRE 316 din 20/11/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 A UNUI TEREN DESTINAT REALIZARII UNUI PARC PUBLIC CU DENUMIREA "LUNCA FLORILOR". ANULATA PARTIAL PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1500/22.03.2006 PONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI, SECTIA A VIII-A CMASCAF, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, SI ANUME , IN CE PRIVESTE TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC SI ULTERIOR IN ADMINISTRAREA CONSILULUI LOCAL SECTOR 2 A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 220,92 MP SITUAT IN BUCURESTI, STR. SILISTEA NR. 7, SECTOR 2, TEREN CE APARTINE RECLAMANTULUI NICHE ION.
HOTARARE nr. 316 din 20/11/2003
HOTARIRE 316 din 20/11/2003

HOTARIRE    316 din 20/11/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 A UNUI TEREN DESTINAT REALIZARII UNUI PARC PUBLIC CU DENUMIREA "LUNCA FLORILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Sector 2 a unui teren destinat realizarii unui parc public cu denumirea “ Lunca Florilor”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

Luand in considerare raportul de specialitate al Directiei Urbanism si Gestionarea Teritoriului din cadrul Primariei sectorului 2;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legistativa pentru elaborarea actelor normative;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit “f” si “g”, art.46 alin.(5) si ale art.95 lit. “f” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1.- Se aproba trecerea din domeniul privat al municipiului Bucuresti in domeniul public al municipiului Bucuresti a terenului in suprafata de 15763 m.p., situat in zona Rauseni – Silistea, sector 2, teren identificat potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

                Art.2.- Se transmite in administrarea Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucuresti terenul prevazut la art.1, in vederea amenajarii unui parc public cu denumirea “Lunca Florilor”.

            Amenajarea parcului public se va realiza de catre Administratia Domeniului Public al Sectorului 2, serviciu public de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, cu fonduri din bugetul local al sectorului 2.

            Art.3.- Schimbarea destinatiei terenului sau neinceperea obiectivului propus in termen de 12 luni de la data comunicarii prezentei hotarari atrage revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.4.- In vederea realizarii lucrarilor prevazute de art. 2 din prezenta hotarare, se imputerniceste Consiliul Local al sectorului 2 sa exercite atributiile prevazute de art.95 lit.“f” din Legea nr. 215/2001.

.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 316

 

\n

Anexa 1armr.7709/UA/2005    f"    -    . . .

Z' ■    ROMAN IA    '

’    \    TRIBUNALUL BUCUREȘTI-SECȚIA A VIII A

;    CONFLICTE DE MUNCA , ASIGURĂRI SOCIALE,

'    CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentința civila nr. 1500

T    Ședința publică din data de 22.03.2006

Tribunalul compus din:

PREȘEDINTE - IONEL RADU GREFIER - FELICIA VdNEA

Pe rol soluționarea cauzei de contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ, privind pe reclamantii NICHE ION și ANGHELESCU ELEONORA în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI.

Dezbaterile în fond și susținerile părților au avut Ioc în ședința publică de la data de 15.03.2006, fiind consemnate în încheierea de ședința de la acea data, parte integranta din prezenta cînd, Tribunalul avînd nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitate pârtilor să depună concluzii scrise a dispus amanarea pronunțării soluției pentru astazi, 22.03.2006, hotarînd următoarele:    -

TRIBUNALUL,

Prin cererea formulată la data de 01.04.2004 reclamanții NICHE ION și ANGHELESCU ELEONORA au solicitat instanței de contencios administrativ anularea hotărîrii nr. 316/20.11.2003, adoptată de pîrîtul CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI și obligarea pîrîtului să le recunoască dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 220,92 mp, situat în București, str. Siliștea nr. 7, sector 2.

In motivarea cererii reclamanții au arătat că sunt proprietarii terenului susmenționat, iar prin hotărirea atacată s-a aprobat trecerea respectivului teren din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului, în vederea amenajării unui parc.

Au mai arătat reclamanții că prin hotărirea atacată au fost încălcate atît dreptul lor de proprietate cît și legile în vigoare care reglementează regimul j”ridic al terenurilor. '

în dovedirea cerem reclamanții au depus la dosar înscrisuri și au solicitat probe cu acte și interogatoriu,, probe admise de instanță.

Prin sentința civilă nr. 5415/06.12.2004 Tribunalul București-Secția a VlII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ și Fiscal a admis acțiunea și a anulat în parte hotărirea nr. 316/20.11.2003, respectiv prevederile referitoare la terenul proprietatea reclamanții or.

Prin decizia civilă nr. 767/14.04.2005 Curtea de Apel București-Secția Contencios Administrativ și Fiscal a casat sentința și a trimis cauza spre rejudecare, pentru a se administra probe concludente din care să reiasă că terenul la care se referă actul administrativ atacat este identic cu cel revendicat de reclamanți.

După casare, conformîndu-se dispozițiilor instanței de recurs, instanța de fond a pus în discuție, a încuviințat și a administrat proba cu expertiză topografică avînd ca obiectiv stabilirea eventualei identități dintre terenul proprietatea reclamanților și cel care face obiectul actului administrativ atacat.

Analizînd probele administrate în cauză instanța reține că prin hotărirea nr. 316/20.11.2003, adoptată de pîrît, s-a aprobat trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului în suprafață de 15763 mp, situat în zona Răușeni-Siliștea, sector 2.

Prin aceeași hotărîre terenul în cauză a fost transmis în administrarea Consiliului local sector 2 în vederea amenajării unui parc public.

Prin sentința civilă nr. 180/17.03.1998, pronunțată de Tribunalul București-Secția a IlI-a Civilă (fila 16 din primul dosar de fond) pîrîtul CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI a fost obligat să retrocedeze reclamanților din prezenta cauză terenul în suprafață de 220,92 mp, situat în București, str. Siliștea nr. 25, sector 2, sentința fiind executată prin dispoziția nr. 1902/30.07.1998, emisă de Primarul General al Municipiului București.

Din concluziile raportului de expertiză întocmit de expertul Costache Georgeta Au (fila 26 din dosar) reiese că terenul în suprafață de 220,92 mp, care constituie proprietar _ reclamanților și care anterior a fost retrocedat acestora de către administrația locală, estv inclus în totalitate în terenul ce face obiectul hotărîrii nr. 316/20.11.2003, atacată în prezenta cauză.

Din cele reținute rezultă indubitabil că hotărirea atacată este lovită de nulitate parțială, deoarece pîrîtul a dispus cu privire la un imobil pe care nu îl mai avea în patrimoniu din anul 1998 și care nu putea face parte din domeniul privat al municipalității.    5

Avînd în vedere situația expusă mai sus, instanța constată că în cauză sunt îndeplini;-condițiile art. 1 din Legea nr. 29/1990, motiv pentru care va admite acțiunea și va anula parte hotărirea nr. 316/20.11.2003, adoptată de pîrît, respectiv partea care dispune cu privii; la terenul proprietatea reclamanților.    $

în ce privește excepția de neîndeplinire a procedurii prealabile, invocată de pîrît s recurs, instanța reține că, înainte de a introduce cererea de chemare în judecată, reclamanții ș au adresat cu o cerere autorității administrative, așa cum reiese din adresa nl L4564/11.03.2004, emisă de Primăria Municipiului București-Direcția Juridic, Contencios și Legislație, în care reclamanții sunt îndrumați să se adreseze instanțelor judecătoreș"-' competente în cazul în care consideră că hotărirea nr. 316/20.11.2003 aduce atingere dreptuhj lor de proprietate. Așa fiind, instanța constată că reclamanții au îndeplinit condiția impusă « art. 5 din Legea nr. 29/1990, astfel că va respinge excepția invocată de pîrît.


PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Respinge excepția de neîndeplinire a procedurii prealabile.

Admite acțiunea formulată de reclamanții NICHE ION, domiciliat în București, str.Pescarilor, nr.3, bl.25, sc.3, et.3, ap.43, sector 2 și ANGHELESCU ELEONORA, domiciliata în București, str.Heliade între Vii, nr.27, sector 2 și cu domiciliu ales la av.Erdei Liliana, str.Camil Ressu, nr.6, bl.2,sc.A, et.6, ap.24, sector 3, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL GENERAL al MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, str.Regina Elisabeta, nr.47, sector5.    ..... .    -    * ’

Anulează Hotarirea nr.316/20.ii.2003, adoptata de pîrît, în ce privește trecerea din domeniul privat în domeniul public ^i udelor în administrarea Consiliului Local sector 2 terenului de 220,92 m.p. situat în București, str.Siliștea, nr.7, sector 2.

Obligă pîrîtul la 303,40 lei cheltuieli de judecata către reclamant.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Tțoriujgț^ta în ședința publică azi, 22.03.2006.

GREFIER FELICIÂ VOINEA