Hotărârea nr. 283/2003

HOTARAREnr. 283 din 2003-10-09 HOTARIRE 283 din 09/10/2003 PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 199/2003
HOT. 283 09/10/2003
HOTARIRE 283 din 09/10/2003

HOTARIRE    283 din 09/10/2003

PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 199/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea art. 4 al Hotararii C.G.M.B. nr. 199/2003 privind

acceptarea de catre C.G.M.B. a unei donatii si transmiterea acesteia in

administrarea Consiliului local al sectorului 3

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

                Tinand cont de solicitarea Primariei sectorului 3;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. “f” si lit. “l”, art. 95 alin. 2, lit. “f”, art. 95 alin. 3, art. 95 alin. 4, art. 97 alin. 2 si art. 99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 – Art. 4 al Hotararii C.G.M.B. nr. 199/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                Primarul sectorului 3 si serviciile de specialitate din cadrul Primariei sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile Hotararii”.

 

                Art. 2Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr. 199/2003, inclusiv modificarea adusa prin Hotararea C.G.M.B. nr. 221/2003, raman neschimbate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 283