Hotărârea nr. 167/2003

HOTARAREnr. 167 din 2003-06-19 HOTARIRE 167 din 19/06/2003 PENTRU APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT EXTERN, IN SUMA DE PANA LA 500 MILIOANE EURO DE LA BANCA EUROPEANA DE INVESTITII (BEI) PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI PRIVIND "REABILITAREA DRUMURILOR URBANE - ETAPA A II-A"
HOT. 167 19/06/2003
HOTARIRE 167 din 19/06/2003

HOTARIRE    167 din 19/06/2003

PENTRU APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT EXTERN, IN SUMA DE PANA LA 500 MILIOANE EURO DE LA BANCA EUROPEANA DE INVESTITII (BEI) PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI PRIVIND "REABILITAREA DRUMURILOR URBANE - ETAPA A II-A"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  aprobarea contractarii unui imprumut extern, in suma de pana la 500 milioane EURO de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru finantarea Proiectului privindReabilitarea drumurilor urbane- etapa a II-a”

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei Generale de Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Luand in consideratie avizele  comisiilor de specialitate ale Consilului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 16 Cap.5, art. 48 al Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si HG. nr.978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre administratiile publice locale;

In temeiul dispozitiilor  art.38(2)  lit “d”, “f”,si “m” art 46(1),(2), si (3), art 68 lit(b) si  art. 128 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1- Se aproba contractarea unui imprumut extern, in suma de pana la 500 milioane EURO de la Banca Europeana de Investitii, pentru finantarea Proiectului privindReabilitatrea Drumurilor Urbane- etapa a II-a “.

Art.2- Consiliul General al Municipiului Bucuresti imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa negocieze si sa semneze Contractul de finantare intre Municipiul Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului privindReabilitarea drumurilor urbane – etapa II-a”.

Primarul General al Municipiului Bucuresti va informa Consiliul General al Muicipiului Bucuresti, inainte de semnare, asupra termenilor si conditiilor de finantare a Proiectului.

Art.3-  Coordonarea activitatilor privind contractarea imprumutului extern pentru implementarea Proiectului se realizeaza de catre Unitatea de Implementare care asigura derularea Contractului de finantare ratificat prin Legea nr. 489/2001, completata cu 6 membri, cate un delegat de la fiecare primarie de sector.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

        SECRETAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                   Dumitru Stanescu

Bucuresti, 19.06.2003

Nr. 167