Hotărârea nr. 146/2003

HOTARAREnr. 146 din 2003-05-29 HOTARIRE 146 din 29/05/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PETRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "BUENO PANDURI" S.A.
HOT. 146 29/05/2003
HOTARIRE 146 din 29/05/2003

HOTARIRE    146 din 29/05/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PETRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "BUENO PANDURI" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

                                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                                                                BUCURESTI

 

                                                                                HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “BUENO PANDURI” S. A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “BUENO PANDURI” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de : 6,89 m.p. cota parte indiviza, aflat in patrimoniul S.C. “BUENO PANDURI ” S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 29.05.2003

Nr. 146

Anexa la HCGMB nr. 146/2003

                                                PROCES VERBAL DE VECINATATE

 

                                                Incheiat azi……………….intre:

                Comisia constituita conform H.G.834/1991 din cadrul Societatii Comerciale “BUENO PANDURI” S. A., reprezentata prin d-nul Badeanu Iordan in calitate de Manager General  si  Administratia Domeniului Public reprezentata prin d-nul Mirea Octavian.

Prin prezentul proces verbal, “BUENO PANDURI” S. A. si A.D.P. Sector 5, ca vecini au participat la delimitarea suprafetei incintei “BUENO PANDURI” S. A.

Conturul suprafetei incintei in vecinatate cu Domeniul Public a fost materializat prin punctele de frangere existente pe schita de mai sus (colturi de bloc si borduri de protectie).

 

 

 

 

 

COMISIA SC BUENO PANDURI S.A.

COMISIA A.D.P. SECTOR 5

1. Presedinte Badeanu Iordan

1. Director Mirea Octavian

2. Iftimie Mariana

2. Ing. Matei Grigore

3. Suzana Chiriac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCGMB nr. 146/2003

 

 

                                       PROCES VERBAL DE VECINATATE

 

                                                Incheiat azi……………….intre:

                Comisia constituita conform H.G.834/1991 din cadrul Societatii Comerciale “BUENO PANDURI” S. A., reprezentata prin d-nul Badeanu Iordan in calitate de Manager General  si  Asociatia de locatari Bloc 43A, din Calea Rahovei nr. 336, Sector 5,  reprezentata prin d-nul Ciocarlan Ilie.

Prin prezentul proces verbal, “BUENO PANDURI” S. A. si   Asociatia de locatari Bloc 43A, din Calea Rahovei nr. 336, Sector 5, ca vecini au participat la delimitarea suprafetei incintei “BUENO PANDURI” S. A.

Conturul suprafetei incintei in vecinatate cu   Asociatia de locatari Bloc 43A, din Calea Rahovei nr. 336, Sector 5, a fost materializat prin punctele de frangere existente pe schita de mai sus (colturi de bloc si borduri de protectie).

 

 

COMISIA SC BUENO PANDURI S.A.

ASOCIATIA DE LOCATARI BL. 43A

1. Presedinte Badeanu Iordan

1. Presedinte

2. Iftimie Mariana

2. Administrator

3. Suzana Chiriac