Hotărârea nr. 92/2000

HOTARAREnr. 92 din 2000-04-06 HOTARIRE 92 din 06/04/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE
HOT. 92 06/04/2000
HOTARIRE 92 din 06/04/2000

HOTARIRE     92 din 06/04/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Ubanistice

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la :

          - Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU:

constructii definitive pe terenuri aflate in domeniu privat

 al municipiului Bucuresti

 

          Art.1- Terenurile din anexe se afla in domeniul privat al municipiului Bucuresti.

 

          Art.2-  Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

 

          Art.4- Atribuirea terenurilor se va face conform prevederilor legale, cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

 

          Art.5- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

          Art.6- Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii de urbanism este de 2 ani.

 

          Art.9- Prezenta hotarare contine 3 (trei) anexe cu 13 pozitii.

 

 

         

                                                                      Contrasemneaza

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                          BUCURESTI,

               Radu Florinel Dumbraveanu                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 06.04.2000

Nr.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Hotararea CGMB nr.92/06.04.2000

 

 

Tabel Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructie definitiva pe terenuri aflate in domeniu privat al municipiului Bucuresti

Terenurile vor fi concesionate cu licitatie publica

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii                    S teren domeniul          Aviz                Aviz

          Functiune                                      privat PMB            CTUAT         CULPAT

 

  1. PUD - str.Matei Basarb nr.43,           S = 523 mp          4M1/2/2000         76/2000

      sector 3, sediu firma, biruri

  2. PUD - str.Minervei nr.71, sect.1          S = 406 mp         2M1/2/2000         72/2000

      locuinta

  3. PUD - str.Calcarului nr.16, sect.1        S = 410 mp         1M1/4/2000         75/2000

      locuinta

  4. PUD - str.D-na Ghica x str.Heliade      S = 228 mp         2M1/1/2000        73/2000

      intre Vii, sect.2, locuinte

  5. PUD - str.Capitanu nr.8, sect.1            S = 230 mp         6M1/6/2000         99/2000

      locuinte

  6. PUD - str.Iordache Golescu nr.14        S = 738,6 mp      58M1/9/2000       74/2000

      sect.1, birouri, servicii

  7. PUD - str.Piatra Morii nr.22-24,           S = 420 mp         28/25/1998        558/1998

      sect.1, locuinta

  8. PUD - str.Basarabiei nr.151, sect.2       S = 3630 mp       14/4/1999         288/1999

      piata agroalimentara

  9. PUD - str.Proletarului nr.21,sect.1         S = 837 mp        9M2/4/2000      115/2000

      locuinta

10. PUD - Cal.Plevnei nr.13,sect.1              S = 578 mp        14/17/1998        420/1998

     sediu firma

 

 

                                                                 SEF SERVICIU,

                                                                       arh. IOANA CHILIMAN  

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREST

arh ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la Hotararea CGMB nr.92/06.04.2000

 

Tabel Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructie definitiva pe terenuri aflate in domeniu privat al municipiului Bucuresti

Terenurile vor fi concesionate cu licitatie publica

 

Nr.    Denumirea lucrarii                    S teren domeniul          Aviz                Aviz

          Functiune                                      privat PMB            CTUAT         CULPAT

 

  1. PUD - Cal.Vitan zona H1,sect.3         S = 1400 mp         3CA5/13/2000  133/2000

      locuinte, parcare subterana -

     doua niveluri

  2. PUD - str.D-na Oltea sector 2            S = 112 mp            5M1/2/2000        77/2000

      gard

 

 

                                                                 SEF SERVICIU,

                                                                       arh. IOANA CHILIMAN  

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREST

arh ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 la Hotararea CGMB nr.92/06.04.2000

 

Tabel Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructie definitiva pe terenuri aflate in domeniu privat al municipiului Bucuresti

Terenul dat in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor

pe o perioada de 49 de ani (HCGMB nr.27/17.02.2000)

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii                    S teren domeniul          Aviz                Aviz

          Functiune                                      privat PMB            CTUAT         CULPAT

 

 

1. PUD - str.Brasov nr.21-23,sect.6          S = 3000 mp         3CA16/5b/99    255/99

    biserica ortodoxa

 

 

                                                                 SEF SERVICIU,

 

                                                                       arh. IOANA CHILIMAN  

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREST

 

arh ADRIAN BOLD