Hotărârea nr. 66/2000

HOTARAREnr. 66 din 2000-03-02 HOTARIRE 66 din 02/03/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 66 02/03/2000
HOTARIRE 66 din 02/03/2000

HOTARIRE     66 din 02/03/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: constructii pe terenuri ce sunt partial

proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si partial proprietate publica,

domeniu privat al municipiului Bucuresti

          Art.1- Terenurile din anexa sunt proprietate publica, domeniul privat al P.M.B. si proprietate privata persoane fizice si juridice.

 

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Schimbul de teren in suprafete echivalente, S = 54 mp, intre proprietate persoana juridica si domeniu public se va face prin hotarare ce va fi supusa aprobarii C.G.M.B.

 

          Art.4- Concesionarea, inchirierea sau locatia terenurilor se vor face cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

 

          Art.5 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

          Art.6- Prezenta hotarare contine 1(una) anexa cu 1 (una) pozitie.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,   

                                      CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Radu Florinel Dumbraveanu                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 02.03.2000

Nr.66

 


Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.66/02.03.2000

 

 

Tabel cu Plan Urbanistic de Detaliu:

Constructii pe terenuri ce sunt partial proprietate privata

a persoanelor fizice si juridice si partial proprietate publica,

domeniu public sau privat al municipiului Bucuresti

 

 

Schimb d eteren intre proprietate privata persoana juridica

si domeniul public al P.M.B

 

 

Nr.  Denumirea lucrarii                S.teren       Functiune                Aviz               Aviz

crt.                                                destinat                                    CTUAT         CULPAT

                                                    schimbului

 

1. PUD - Str.Iovita,Urdareanu,      S = 54 mp     locuinte,birouri si    19M3/1/99    407/99

   Progresului, sector 5                                      depozit medicamente

   S teren proprietate

   pers.fizica/juridica=22150 mp

 

 

 

 

                                                                          SEF SERVICIU,

                                                                   ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD