Hotărârea nr. 55/2000

HOTARAREnr. 55 din 2000-02-17 HOTARIRE 55 din 17/02/2000 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA SITUATE IN STR. BIBESCU VODA NR. 24 SI STR. AVALANSEI NR 9, SECTOR 4 DIN ADMINISTRAREA PMB IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 4
HOT. 55 17/02/2000
HOTARIRE 55 din 17/02/2000

HOTARIRE     55 din 17/02/2000

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA SITUATE IN STR. BIBESCU VODA NR. 24 SI STR. AVALANSEI NR 9, SECTOR 4 DIN ADMINISTRAREA PMB IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 4

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta situate in

str.Bibescu Voda nr.24 si str.Avalansei nr.9, sector 4 din administrarea

P.M.B. in administrarea Primariei sector 4 pentru activitatea

 de circumscriptie sanitar veterinara

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar, in baza procesului verbal de predare-primire din luna august 1999 incheiat de Directia Sanitar Veterinara a Municipiului Bucuresti cu Primaria Sectorului 4 si aprobata de Ministerul Agriculturii si Parimaria Municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucurresti;

          In temeiul art.20, alin.1 si 2, lit.”g”, art.28, alin.2 si art.84 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Spatiile cu alta detinatie decat locuinta situate in str,Bibescu Voda nr.24, sector 4, compus din 3 incaperi, in suprafata de 46,00 m.p. si spatiul din str.Avalansei nr.9, sector 4, conpus dintr-o incapere in suprafata de 49,00 m.p., se transmit, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. Spatiile vor avea destinatia de circumscriptie sanitar veterinara.

          Art.2- Predarea - primirea bunului se face pe baza de protocol.

          Art.3- Schimbarea destinatiei prevauta la art.1 duce la anularea hotararii.

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

                     Radu Florinel Dumbraveanu

 

 

Bucuresti, 17.02.2000

Nr.55