Hotărârea nr. 4/2000

HOTARAREnr. 4 din 2000-01-20 HOTARIRE 4 din 20/01/2000 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR H.C.G.M.B. NR. 133/1999, PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999
HOT. 4 20/01/2000
HOTARIRE 4 din 20/01/2000

HOTARIRE      4 din 20/01/2000

PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR H.C.G.M.B. NR. 133/1999,  PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.133/1999, privind

repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului bucuresti pe anul 1999

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale, Buget, Contabilitate, Financiar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata si a Legii bugetului de stat nr.36/1999,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Articol unic - Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.133/24.06.1999, privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999, modificata prin Hotararile nr.273/11.11.1999 si nr.310/21.12.1999, se modifica dupa cum urmeaza:

          1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

          “Art.4 - Din incasarile din impozitul pe cladiri de la persoane fizice, impozit ce se repartizeaza bugetelor sectoarelor, se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti urmatoarele sume:

          a)   7.500.000,0 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 1;

          b) 25.000.000,0 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 2;

          c) 20.000.000,0 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 3;

          d)   5.000.000,0 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 6.

          Trezoreriile Sectoarelor 1, 2, 3 si 6 vor vira in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti sumele prevazute mai sus, la termenele comunicate de Primaria Municipiului Bucuresti.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                        Anton Parlagi                                                  SECRETAR,

 

Bucuresti, 20.01.2000

Nr.4