Hotărârea nr. 33/2000

HOTARAREnr. 33 din 2000-02-17 HOTARIRE 33 din 17/02/2000 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ZMEURA" S.A.
HOT. 33 17/02/2000
HOTARIRE 33 din 17/02/2000

HOTARIRE     33 din 17/02/2000

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ZMEURA" S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului

de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul

Societatii Comerciale “ZMEURA” S.A.

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al muinicipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directia Evidenta Proprietatii, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Directiei Juridice, Legislatie si Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “ZMEURA” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararea Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”g” combinat cu art.28, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 278,9 m.p., cota parte indiviza, aflat in administrarea Societatii Comerciale “ZMEURA” S.A. la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

          Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                      SECRETAR,

                 Radu Florinel Dumbraveanu                        

 

Bucuresti, 17.02.2000

Nr.33


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR                                                                                                                                          Anexa la Hot.33/17.02.2000

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. “ZMEURA” S.A.

Anexa la hotarare

 

NR

CRT

ADRESA

TITLURI ASUPRA TERENURILOR

(conf.ANEXA 2 din documentatie)

SUPRAFATA DE TEREN

INSCRISA IN ANEXA 2

exclusiva/indiviza (m.p.)

OBSERVATII

1.

Cal.13 Septembrie nr.97, sector 5

Cofetaria “Fantezia”

- Proces verbal de integrare in circuitul comercial din data de 01.09.1994, aprobat de Directia Generala Comerciala

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

44  mp

cota parate indiviza

Avizat DUAT

19.01.1995

2.

Cal.13 Septembrie nr.114, bl.56, sector 5

Patiserie

- Proces verbal de integrare in circuitul comercial din data de 15.12.1981, aprobat de Directia Generala Comerciala

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

53.40 mp

cota parte indiviza

3.

Cal.13 Septembrie nr.108-112, bl.52-54, sector 5

- Proces verbal de integrare in circuitul comercial  aprobat de Directia Generala Comerciala

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

25 mp

cota parte indiviza

4.

Str.Panduri nr.3, sector 5

Cofetaria “Panduri”

- Proces verbal de integrare in circuitul comercial din data de 10.09.1988, aprobat de Directia Generala Comerciala

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

16 mp

cota parte indiviza

5.

Cal.Rahovei nr.358, bl.10, sector 5

Patiseria “Rahova”

- Ordinul de dotare nr.329/30.11.1981

- Protocolul de divizare a patrimoniului fostei societati comerciale “Fraga”, si de infiintare a soc.com.”Fraga”, “Zmeura”, “Lujerul” S.A.

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

8 mp

cota parte indiviza

6.

Cal.Rahovei nr.360, bl.10A, sector 5

Cofetaria “Rahova”

- Ordinul de dotare nr.329/30.11.1981

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

22 mp

cota parte indiviza

7.

Sos.Alexandriei nr.96, bl.PC12, sector 5, Cofetaria “Fantezia”

- Ordinul de dotare nr.364/12.12.1978

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

20 mp

cota parte indiviza

8.

Bd.Unirii nr.20, bl.5C, sector 4

Restaurant+Cofetarie “Victoria”

- Proces verbal de receptie preliminara

- Certificat de atestare fiscala nr.2544/07.07.1997

90.5 mp

cota parte indiviza

                                                                                     

TOTAL SUPRAFATA S.C. “ZMEURA” S.A.                     =               278.9 mp cota parte indiviza