Hotărârea nr. 3/2000

HOTARAREnr. 3 din 2000-01-10 HOTARIRE 3 din 10/01/2000 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA IN SUPRAFATA DE 30,70 MP. SITUAT IN STR. GLINKA NR. 7, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2
HOT. 3 10/01/2000
HOTARIRE 3 din 10/01/2000

HOTARIRE      3 din 10/01/2000

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA IN SUPRAFATA DE 30,70 MP. SITUAT IN STR. GLINKA NR. 7, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea spatiului cu alta destinatie decat locuinta in suprafata

de 30,70 mp situat in str.Glinka nr.7, sector 2 din administrarea P.M.B.

in administrarea Primariei sector 2

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in conformitate cu prevederile H.G.R. nr.189/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.20 alin.1 si 2, lit.”g”, art.28, alin.2 si art.84 alin.1 din Legea administratiei publice locale,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Spatiul cu alta destinatie decat locuinta, situat in imobiliul din str.Glinka nr.7, sector 2, in suprafata de 30,70 mp, conform planului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare, se transmite, din administrarea C.G.M.B. in administrarea  Consiliului Local al sectorului 2. Spatiul va avea destinatia “punct de colectare taxe si impozite” pentru administratia financiara de sector.

 

          Art.2- Predarea - primirea bunului se va face pe baza de protocol.

 

          Art.3- Schimbarea destinatiei prevazuta la art.1 atrage dupa sine anularea prezentei hotarari.

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                             Ortansa Jude                                             Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 10.01.2000

Nr.3