Hotărârea nr. 29/2000

HOTARAREnr. 29 din 2000-02-17 HOTARIRE 29 din 17/02/2000 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TROCADERO" S.A.
HOT. 29 17/02/2000
HOTARIRE 29 din 17/02/2000

HOTARIRE     29 din 17/02/2000

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TROCADERO" S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului

de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul

Societatii Comerciale “TROCADERO” S.A.

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al muinicipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directia Evidenta Proprietatii, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Directiei Juridice, Legislatie si Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “TROCADERO” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararea Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”g” combinat cu art.28, alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pentru 6 amplasamente in suprafata totala de 870,61 m.p. din care 502,61 mp suprafata cota parte indiviza si 368 mp suprafata exclusiva, aflat in administrarea Societatii Comerciale “TROCADERO” S.A. la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

          Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                      SECRETAR,

                 Radu Florinel Dumbraveanu                        

 

Bucuresti, 17.02.2000

Nr.29

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR                                          Anexa la Hot.29/17.02.2000

 

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. “TROCADERO” S.A.

Anexa la hotarare

 

 

NR.

CRT

ADRESA

TITLURI DETINUTE

CONFORM ANEXA 2

SUPRAFATA

SOLICITATA

(m.p.)

OBS.

1.

Bd.I.C.Bratianu nr.20, sector 3

- Decizia nr.1071/1990

- Adresa 9202/1982 a DGC-CPMB

140.69

Avizat DGUAT

25.02.1994

2.

Bd.1 Decembrie 1918, nr.1, bl.9, sector 3

- Decizia nr.1071/1990

- Decizia nr.517/1984

- Adresa 435/1984 a DGC-CPMB

60.77

Avizat DGUAT

25.02.1994

3.

Sos.Mihai Bravu nr.309, bl.R3, sector 3

- Decizia nr.1071/1990

- Decizia nr.691/1984

- Adresa 433/1984 a DGC-CPMB

126.84

Avizat DGUAT

25.02.1994

4.

Bd.Camil Ressu nr.2, bl.R2, sector 3

- Decizia nr.1071/1990

- Decizia nr.662/1984

- Adresa 435/1984 a DGC-CPMB

25.91

Avizat DGUAT

25.02.1994

5.

Bd.Hristo Botev nr.10, sector 3

- Decizia nr.1071/1990

- Ordin nr.324/1981

32.4

Avizat DGUAT

25.02.1994

6.

Bd.1 Decembrie 1918 nr.37, bl.P105, sector 3

- Decizia nr.1071/1990

- Decizia nr.1288/1984

- Adresa 5636/1985 a DGC-CPMB

48.4

Avizat DGUAT

25.02.1994

      

TOTAL SUPRAFATA AVIZATA: 870,61 mp din care 502,61 mp suprafata cota indiviza

                                                        si 368 mp suprafata exclusiva

 

 

Intocmit: Secretar Comisie HGR 834/1991,

          Ing.Dumitrescu Natalia Carmen