Hotărârea nr. 286/2000

HOTARAREnr. 286 din 2000-12-21 HOTARIRE 286 din 21/12/2000 PRIVIND ABROGAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU APROBATE CU HCLMB NR. 52/1996- HCGMB NR. 245/1999- HCGMB NR. 93/2000
HOTARARE nr. 286 din 21/12/2000
HOTARIRE 286 din 21/12/2000

HOTARIRE    286 din 21/12/2000

PRIVIND APROGAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU APROBATE CU HCLMB NR. 52/1996- HCGMB NR. 245/1999- HCGMB NR. 93/2000

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind abrogarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu aprobate cu

HCLMB nr.52/1996 - HCGMB nr.245/1999 - HCGMB nr.93/2000

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DUAT, se propune abrogarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

            - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

            - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

            - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

            In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Abrogarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu aprobate cu

HCLMB nr.52/1996 - HCGMB nr.245/1999 - HCGMB nr.93/2000

 

 

            Art.1- Se abroga:

            - pozitia 6, sector 6, din anexa 3, privind PUD - str.Baia de Aries, nr.7, aprobat cu HCLMB nr.52/1996

            - pozitia 3, din anexa 2, privind PUD - str.Temisana nr.23, sector 1, aprobat cu HCGMB nr.245/1999

            - pozitia 5, din anexa 2, privind PUD - str.Straduintei nr.2-4, sector 4, aprobat cu HCGMB nr.93/2000

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- De la data nu se vor mai putea emite Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire in bazare gulamentelor acestor Planuri Urbanistice.

            Art.3- Compartimentele de specialitate din cadrul PMB precum si sectoarele teritoriale administrative vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Art.4- Documentatiile abrogate se vor arhiva prin DUAT si vor purta stampila “ABROGAT”.

            Art.5- Prezenta hotarare contine 1 anexa cu 3 pozitii.

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                    BUCURESTI,

         Drd.Radu Florinel Dumbraveanu                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 21.12.2000

Nr.286

 

 

Anexa la Hotararea CGMB nr.286/21.12.2000

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu care se abroga

 

Nr.

Denumirea lucrarii

Functiuni

Aviz

CTCAS

Aviz CULPAT

HCLMB

HCGMB

1.

PUD-Baia de Aries nr.7,

sector 6

baterie garaje

64/46/95

1420/96

52/1996, anexa 3,

sector 6, poz.6

2.

PUD - Str.Temisana nr.23,

sector 1

locuinta

P+3E

13/28/99

303/99

245/1999, anexa 2,

poz.3

3.

PUD - Str.Straduintei nr.2-4,

sector 4

comert + parcaj

20/40/99

79/2000

93/2000, anexa 2,

poz.5

 

 

 

                                                                                       SEF SERVICIU,

                                                                          arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD