Hotărârea nr. 279/2000

HOTARAREnr. 279 din 2000-12-21 HOTARIRE 279 din 21/12/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE COMPLETATA PRIN HCGMB NR. 34/ 2009 COMPLETATA PRIN HCGMB NR. 25/2008 COMPLETATA PRIN HCGMB NR. 30/2008 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 20/2011
HOTARARE nr. 279 din 21/12/2000
HOTARIRE 279 din 21/12/2000

HOTARIRE    279 din 21/12/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale in Municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DUAT;

-         General al Municipiului Bucuresti;

-         Comisiile de specialitate ale C.G.M.B.;

          Tinad seama de prevederile:

-         Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

-         Ordinului MLPAT nr.91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr.525/196 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice zonale, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

          Art.3-  Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 2 (doua) pozitii.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                             BUCURESTI,

      Drd. Radu Florinel Dumbraveanu                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 21.12.2000

Nr.279

 

ANEXA

la HCGMB nr.279/21.12.2000

 

 

PLANURI URBANISTICE ZONALE

 

 

Nr.

Denumirea lucrarii

Aviz CTUAT

Aviz CULPAT

1.

PUZ – Zone Construite protejate – regulament

24/2/1999

72/2000

2.

PUZ – Spatii Publice Urbane si Locuri de Joaca – regulament

29/B/2000

73/2000

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

arh ADRIAN BOLD