Hotărârea nr. 243/2000

HOTARAREnr. 243 din 2000-11-09 HOTARIRE 243 din 09/11/2000 PRIVIND SCHIMBUL DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN STR. UNITATII NR. 73 SI TERENUL SITUAT IN STR. UNITATII NR. 77, SECTORUL 3
HOT. 243 09/11/2000
HOTARIRE 243 din 09/11/2000

HOTARIRE    243 din 09/11/2000

PRIVIND SCHIMBUL DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN STR. UNITATII NR. 73 SI TERENUL SITUAT IN STR. UNITATII NR. 77, SECTORUL 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbul de proprietati intre terenul situat in str.Unitatii nr.73

si terenul situat in str.Unitatii nr.77, sectorul 3

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.20(g), art.28(2) si art.84(3) ale Legii privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se insusesc expertizele anexate, privind evaluarea terenului situat in str.Unitatii nr.73, sectorul 3, in suprafata de 298 mp, teren proprietate privata a d-lui Bucur Eugen Mugurel cu terenul situat in str.Unitatii nr.77, sectorul 3, in suprafata de 298 mp, teren ce apartine domeniului privat al municipiului Bucuresti.

 

            Art.2- Se aproba schimbul de proprietati intre terenurile mentionate la art.1, identificate in planul de situatie anexat ce face parte din prezenta hotarare.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                    BUCURESTI,

                    Dan Mihai Giugulea                                  Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 09.11.2000

Nr.243